LỊCH CÔNG TÁC CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PCT UBND TỈNH

Tuần thứ 27/2022 ( từ ngày 27/6 – 01/7/2022)

 

Thời gian

Lãnh đạo
tham dự

Nội dung

Địa điểm

Đơn vị chuẩn bị
Tham dự

Thứ 2, 27/6/2022

 

Lãnh đạo

UBND tỉnh

Làm việc tại cơ quan

   
 

Đ/c Hổ-PCT

Đi công tác ngoài tỉnh

(đến hết ngày 27/6)

   

14h00

Đ/c Thảo-PCT

Họp rà soát, đôn đốc thủ tục bán đấu giá quyền sử dụng đất

Phòng họp giao ban

- Đ/c Hòa-PCVP chỉ đạo

- Phòng ĐTXD, Kinh tế phối hợp chuẩn bị

Thứ 3, 28/6/2022

 

Đ/c Chủ tịch

Tiếp công dân định kỳ tháng 6/2022

Trụ sở Ban tiếp công dân

- Đ/c Quy  -PCVP chỉ đạo

- Phòng Nội chính, Ban tiếp dân chuẩn bị

8h00

Đ/c Hổ-PCT

(Xin ý kiến)

Họp bàn về việc gian hạn hoạt động và đảm bảo kinh phí duy trì hoạt động của Ban Quản lý dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung - Khoản vay bổ sung tỉnh Phú Yên 

Phòng họp số 1

- Đ/c Hòa  -PCVP chỉ đạo

- Phòng Kinh tế chuẩn bị

8h00

Đ/c Thảo-PCT

(Xin ý kiến)

Họp về công tác quản lý Nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại thị xã Đông Hòa

Phòng họp giao ban

- Đ/c Quy -PCVP chỉ đạo

- Phòng ĐTXD chuẩn bị

7h30

Đ/c Mỹ-PCT

Tập huấn, bồi dưỡng khung diễn tập huyện Tuy an, huyện Phú Hòa

Trung đoàn bộ binh 888

- Đ/c Quy -PCVP chỉ đạo

- Phòng Nội chính chuẩn bị

14h00

Đ/c Chủ tịch

Làm việc với Đoàn khảo sát, tư vấn của Văn phòng Chính phủ triển khai Quyết định 468 và Nghị định số 107 về đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Phòng họp giao ban

- Đ/c Quy -PCVP chỉ đạo

- Phòng Nội chính chuẩn bị

14h00

Đ/c Hổ-PCT

Họp về nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án Làng chuyên gia, khu nghỉ dưỡng cao cấp Seaside

Phòng họp số 2

- Đ/c Hòa -PCVP chỉ đạo

- Phòng ĐTXD chuẩn bị

Thứ 4, 29/6/2022

8h00

Đ/c Chủ tịch

Đ/c Hổ-PCT

Đ/c Thảo-PCT

Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Tỉnh ủy

- CVP chỉ đạo

- Phòng Tổng hợp chuẩn bị

14h00

Đ/c Hổ-PCT

Dự Hội nghị trực tuyến công bố kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Phòng họp giao ban

- Đ/c Hòa-PCVP chỉ đạo

- Phòng Tổng hợp chuẩn bị

14h00

Đ/c Thảo-PCT

Họp Ban chỉ đạo thực hiện dự án Tăng cường quản lý đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai (VILG)

Phòng họp giao ban

- Đ/c Quy -PCVP chỉ đạo

- Phòng ĐTXD chuẩn bị

14h00

Đ/c Mỹ-PCT

Tập huấn, bồi dưỡng khung diễn tập huyện Tuy an, huyện Phú Hòa

Trung đoàn bộ binh 888

- Đ/c Quy -PCVP chỉ đạo

- Phòng Nội chính chuẩn bị

14h30

Xin ý kiến

Dự Hội nghị trực tuyến quán triệt Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới

Phòng họp số 2

- Đ/c Châu -PCVP chỉ đạo

- Phòng KGVX chuẩn bị

Thứ 5, 30/6/2022

8h00

Đ/c Chủ tịch

Đ/c Hổ-PCT

Đ/c Thảo-PCT

Cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Tỉnh ủy

 

14h00

Đ/c Chủ tịch

Các Phó Chủ tịch

Hội ý, cho ý kiến về một số nội dung theo quy chế

Phòng họp giao ban

- Đ/c CVP chỉ đạo

- Phòng Tổng hợp chuẩn bị

Thứ 6, 01/7/2022

8h00

Đ/c Chủ tịch

(Xin ý kiến)

Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai năm 2021 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch PCTT các tháng còn lại năm 2022

 

- Đ/c Hòa-PCVP chỉ đạo

- Phòng KT chuẩn bị

8h00

Đ/c Hổ-PCT

(Xin ý kiến)

Dự Hội nghị tổng kết 3 năm tình hình thực hiện phát triển làng nghề trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2018-2021

 

- Đ/c Hòa-PCVP chỉ đạo

- Phòng Kinh tế chuẩn bị

8h00

Đ/c Thảo-PCT

Dự cuộc họp của Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến về một số nội dung do UBND tỉnh trình

HĐND tỉnh

-Đ/c Hòa-PCVP chỉ đạo

- Phòng Kinh tế chuẩn bị

14h00

Đ/c Chủ tịch

Các Phó Chủ tịch

Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh

Phòng họp giao ban

- CVP chỉ đạo

- Phòng Tổng hợp chuẩn bị

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: