Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Kiểm tra thông tin bài đăng trên Báo Thanh tra liên quan đến công trình tuyến ven Vịnh Xuân Đài (21/09/2023)
UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng kiểm tra thông tin bài đăng trên Báo Thanh tra số ra ngày 20/9/2023 liên quan đến công trình tuyến ven Vịnh Xuân Đài.
Xác định chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị gắn với đánh giá trách nhiệm người đứng đầu (21/09/2023)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1266/QĐ-UBND về quy định xác định chất lượng hoạt động các cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh gắn với đánh giá trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu.
Triển khai đồng bộ, hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số (21/09/2023)
Để đạt mục tiêu duy trì và phát triển, mở rộng phạm vi bao phủ của bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2022-2025, UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả chính sách, pháp luật về BHYT vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Tổ chức cuộc thi tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh năm 2023 (21/09/2023)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Phú Yên năm 2023. Theo đó, đối tượng tham gia cuộc thi là các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan ngành dọc của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.
Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (19/09/2023)
UBND tỉnh vừa có Văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp triển khai thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025.
Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2023 (19/09/2023)
Để đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, đảm bảo tỷ lệ giải ngân đạt trên 95% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao; UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư sử dụng vốn đầu tư công nghiêm túc chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 03 Chương trình MTQG năm 2023, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; việc triển khai thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.
Nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững (19/09/2023)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 05/7/2023 của Chính phủ về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Triển khai thực hiện tốt công tác trợ giúp người khuyết tật (18/09/2023)
UBND tỉnh vừa có Văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện các quy định pháp luật về công tác trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp (18/09/2023)
Để chấn chỉnh, xử lý kịp thời những cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng sai mục đích, vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công. Khắc phục triệt để tình trạng nhà, đất không được theo dõi, quản lý; sử dụng không đúng mục đích, để lãng phí, sai phạm, lấn chiếm, chuyển đổi, sử dụng sai mục đích hoặc để hoang hóa; UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.
Tăng cường phối hợp quản lý hoạt động của luật sư (15/09/2023)
Nhằm tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, UBND tỉnh vừa có Văn bản yêu cầu các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và Đoàn luật sư tỉnh tăng cường phối hợp quản lý hoạt động của luật sư.