Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân (15/04/2021)
UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân.
Đảm bảo chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (15/04/2021)
Nhằm góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; cung cấp nước sạch cho người dân sử dụng, đảm bảo sức khỏe; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCKTĐP) về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.
Làm rõ nội dung người dân phản ánh liên quan đến doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường (14/04/2021)
UBND tỉnh vừa có Công văn giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND huyện Phú Hòa và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung phản ánh của người dân liên quan đến doanh nghiệp chế biến hạt điều gây ô nhiễm không khí ở huyện Phú Hòa; đồng thời xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật; báo cáo kết quả cho UBND tỉnh. Thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày 16/4/2021.
Phấn đấu đến cuối năm 2021 có 30% đối tượng nguy cơ và cộng đồng được tiêm đủ mũi vắc xin phòng COVID-19 (13/04/2021)
Nhằm thực hiện phòng, chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng nguy cơ và cộng đồng; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2022.
Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp (12/04/2021)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 2269/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp” trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Đào tạo nâng chuẩn giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (08/04/2021)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của cán bộ quản lý, giáo viên (sau đây gọi chung là giáo viên) mầm non, tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại (07/04/2021)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 về đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Tăng cường quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại (06/04/2021)
UBND tỉnh vừa có Văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 08/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Triển khai Đề án trợ giúp người khuyết tật năm 2021 (06/04/2021)
Nhằm hỗ trợ người khuyết tật phát huy khả năng của mình để đáp ứng nhu cầu bản thân; tạo điều kiện để người khuyết tật vươn lên tham gia bình đẳng vào các hoạt động kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng cộng đồng và xã hội; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp người khuyết tật năm 2021.