Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Phương án phòng, chống hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn năm 2022 (24/06/2022)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Phương án phòng, chống hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Theo dự kiến có 24.300ha gieo trồng lúa vụ Hè Thu, 4.000ha gieo trồng lúa vụ Mùa, chuyển 436ha đất trồng lúa sang cây trồng cạn khác; có khoảng 9.500 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.
Đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển (24/06/2022)
Nhằm thúc đẩy nghề nuôi biển phát triển nhanh theo hướng công nghiệp, hiện đại; kết hợp hài hòa giữa phát triển nuôi biển với dịch vụ, du lịch sinh thái biển; giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho cộng đồng cư dân ven biển; góp phần tham gia bảo vệ an ninh, quốc phòng vùng biển đảo của Tổ quốc; UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (23/06/2022)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn tỉnh, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành nghiêm pháp luật; hình thành thói quen tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật; xây dựng lối sống, học tập, làm việc theo pháp luật của người học, nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Triển khai đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2022 (22/06/2022)
Nhằm nâng chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn để góp phần thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; lựa chọn đúng ngành, nghề đào tạo phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của người học; UBND tỉnh Phú Yên ban hành kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2022.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại (22/06/2022)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2022 – 2025.
Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội Phú Yên trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch COVID-19 (21/06/2022)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên nhằm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội Phú Yên trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch COVID-19 giai đoạn 2022-2025.
Tăng cường công tác bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam (16/06/2022)
Để bảo tồn đa dạng sinh học, động vật hoang dã, các loài chim hoang dã, di cư; ngăn chặn, chấm dứt tình trạng săn, bắt tận diệt, phá hủy sinh cảnh của các loài động vật nói chung và các loài chim hoang dã, di cư nói riêng trên địa bàn; UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã, di cư tại Việt Nam.
Tiếp tục đẩy mạnh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 (16/06/2022)
UBND tỉnh vừa có Văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức (16/06/2022)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết (15/06/2022)
UBND tỉnh vừa có Văn bản chỉ đạo Sở Y tế và các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn tỉnh.