Thông tin - Thông Báo
Danh sách tổ chức, cá nhân giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2019 (04/12/2019)
Danh sách tổ chức, cá nhân giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2019
Thông báo tuyển dụng viên chức của Trung tâm Truyền thông thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2019 (13/11/2019)
Thông báo tuyển dụng viên chức của Trung tâm Truyền thông thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2019
Lấy ý kiến nhân dân đối với các trường hợp đề nghị Nhà nước tặng thưởng (24/09/2019)
Các ý kiến đóng góp gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh để tổng hợp báo cáo hội Đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh