Thông tin - Thông Báo
Thông báo về việc công khai hồ sơ xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 trên địa bàn tỉnh Phú Yên (13/07/2021)
Thực hiện Kế hoạch số1660/KH-BVHTTDL ngày 25/5/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10; Trên cơ sở kết quả họp xét của Hội đồng cấp cơ sở xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Để bảo đảm quy trình, thủ tục theo quy định, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đăng tải danh sách đề nghị xét tặng của Hội đồng cấp cơ sở như sau:
Thông báo về việc công khai hồ sơ xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 tỉnh Phú Yên (24/06/2021)
Căn cứ khoản 3 Điều 15 Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 40/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên công khai danh cá nhân gửi hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 tỉnh Phú Yên để lấy ý kiến nhân dân. Đến hết thời hạn nhận hồ sơ (20/6/2021), Hội đồng cấp cơ sở tỉnh Phú Yên đã tiếp nhận 03 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”
Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Truyền thông thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2021 (09/06/2021)
Thực hiện Kế hoạch số 346/KH-VPUBND ngày 09/6/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về tuyển dụng viên chức Trung tâm Truyền thông thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2021; Văn phòng UBND tỉnh thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Truyền thông năm 2021.
Kế hoạch Tuyển dụng viên chức Trung tâm Truyền thông thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2021 (09/06/2021)
Căn cứ các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Trên cơ sở Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Truyền thông được phê duyệt, số lượng người làm việc được cấp thẩm quyền giao, nhu cầu cần tuyển dụng viên chức để Trung tâm Truyền thông thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Văn phòng UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Truyền thông năm 2021.
Thông báo về việc triển khai Kế hoạch xét tuyển viên chức giáo viên năm học 2021-2022 (29/03/2021)
Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh về việc xét tuyển viên chức giáo viên năm học 2021-2022, Sở Nội vụ thông báo triển khai kế hoạch và hướng dẫn việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức giáo viên năm học 2021-2022
Thông báo về việc dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức đối với các vị trí tuyển dụng của Văn phòng UBND tỉnh (26/03/2021)
Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2021; Căn cứ Thông báo số 85/TB-UBND ngày 26/3/2021 của UBND tỉnh Phú Yên điều chỉnh một số nội dung của Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2021; Văn phòng UBND tỉnh thông báo: 1. Dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức đối với các vị trí tuyển dụng của Văn phòng UBND tỉnh kể từ ngày 26/3/2021. 2. Văn phòng UBND tỉnh trả lại hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức đối với những thí sinh đã nộp, thí sinh liên hệ Phòng Hành chính - Quản trị, Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên (địa chỉ: số 07 đường Độc Lập, phường 6, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) để nhận lại hồ sơ. Văn phòng UBND tỉnh thông báo đến các thí sinh được biết./.
Thông báo về việc thay đổi nội dung tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2021. (26/03/2021)
Căn cứ Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh về thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2021; Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Văn bản số 379/SNV-TCCCVC ngày 26/3/2021; Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên thông báo điều chỉnh một số nội dung của Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh về thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2021, như sau: 1. Điều chỉnh điểm 1, Mục I của Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh: Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là 92 chỉ tiêu (Sở, ban, ngành: 55 chỉ tiêu; UBND cấp huyện: 37 chỉ tiêu). 2. Bãi bỏ chỉ tiêu vị trí việc làm cần tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh, từ số thứ tự 38 đến số thứ tự 42, tiểu mục mục XV, Mục A kèm theo Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh. 3. Giao trách nhiệm các cơ quan: a) Sở Nội vụ: - Thông báo công khai nội dung Thông báo này trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định. - Căn cứ các quy định có liên quan, thông báo kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức năm 2021 để tạo điều kiện cho các thí sinh nộp hồ sơ. b) Văn phòng UBND tỉnh: Liên hệ với thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức (nếu có) để thông báo cho thí sinh biết về nội dung điều chỉnh kế hoạch thi tuyển công chức và trả hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức cho thí sinh. Các nội dung khác thực hiện theo Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh. UBND tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân biết, thực hiện./.
Thông báo về việc triển khai Kế hoạch thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2021 (02/03/2021)
Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh về việc thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2021, Sở Nội vụ thông báo triển khai thực hiện kế hoạch và hướng dẫn việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức năm 2021
Danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh (14/01/2021)
Danh sách Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh