Thông tin - Thông Báo
Thông báo số 78/TB-STNMT ngày 18/3/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường (25/03/2016)
V việc lựa chọn tchức, cá nhân thăm dò khoáng sản mỏ cát VLXD thông thường sông Cái, thôn Tân Phước, xã Xuân Sơn Bc, huyện Đng Xuân. Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Yên đăng tải toàn bộ nội dung Thông báo :
Thông báo số 76/TB-STNMT ngày 16/3/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường (21/03/2016)

Kết quả lựa chọn đơn vị để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ cát VLXD thông thường sông Kỳ Lộ, xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân. Cổng thông tin điện tử tỉnh Phú Yên đăng tải toàn bộ nội dung Thông báo :

Thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021 (19/02/2016)
           Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên thông báo về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đâu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ cát VLXD thông thường thôn Phước Bình Bắc, xã Hoà Thành, huyện Đông Hoà, tỉnh Phú Yên. (27/11/2015)

Thông báo việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đâu giá quyn khai thác khoáng sản mỏ cát VLXD thông thường thôn Phước Bình Bắc, xã Hoà Thành, huyện Đông Hoà, tỉnh Phú Yên.

Mời góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (23/09/2015)

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Công văn số 11421 - CV/VPTW, Hướng dẫn số 160/HD-BTGTW ngày 7/9/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến nhân dân đóng góp Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.Cổng thông tin điện tử Phú Yên đăng toàn văn 

Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng   

Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020   trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, để lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.