Thông tin - Thông Báo
Danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh (09/01/2018)
Danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh
Thông báo danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" (05/12/2017)
Căn cứ Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể;
thông báo danh sách các cá nhân nộp hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể (16/11/2017)
thông báo danh sách các cá nhân nộp hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
Thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản (09/11/2017)
Thông báo số: 392/TB-STNMT ngày 07/11/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp Trảng Gác, xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên.
(11/09/2017)