Thông tin - Thông Báo
Lấy ý kiến nhân dân tham gia góp ý vào dự thảo Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. (26/05/2015)

Nhằm huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của Đảng bộ và tỉnh nhà; giúp cấp ủy Đảng nắm được xu hướng tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng và phát triển tỉnh Phú Yên.

Những hình thức góp ý trực tiếp bằng văn bản hoặc bằng hình thức ghi âm, gửi trực tiếp về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên, số 79 Nguyễn Du, thành phố Tuy Hòa. Bắt đầu từ ngày 20/5/2015 và kết thúc vào ngày 10/6/2015.

Lấy ý kiến nhân dân tham gia góp ý vào dự thảo Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. (26/05/2015)

Nhằm huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của Đảng bộ và tỉnh nhà; giúp cấp ủy Đảng nắm được xu hướng tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng và phát triển tỉnh Phú Yên.

Những hình thức góp ý trực tiếp bằng văn bản hoặc bằng hình thức ghi âm, gửi trực tiếp về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên, số 79 Nguyễn Du, thành phố Tuy Hòa. Bắt đầu từ ngày 20/5/2015 và kết thúc vào ngày 10/6/2015.