Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Đẩy nhanh dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 (11/08/2021)
Để việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 bảo đảm đúng đối tượng, nhanh chóng, thuận tiện, UBND tỉnh vừa có Văn bản yêu cầu các sở ngành liên quan và các địa phương xử lý hồ sơ dịch vụ công hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.
Tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch (10/08/2021)
UBND tỉnh vừa có Văn bản yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp triển khai quyết liệt hơn, hiệu quả hơn một số giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch (10/08/2021)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên lĩnh vực du lịch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh.
Triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021 (10/08/2021)
UBND tỉnh vừa có Văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2021.
Xử lý nghiêm đối với xe tự chế, xe hết niên hạn sử dụng tham gia giao thông (09/08/2021)
UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị xử lý nghiêm đối với xe tự chế, xe hết niên hạn sử dụng tham gia giao thông và vận chuyển lâm sản trái phép.
Quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo (09/08/2021)
Ngày 9/8, UBND tỉnh ban hành Quyết định về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú YênAnchor. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/8/ 2021.
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 (09/08/2021)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2022 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa (09/08/2021)
Thực hiện mục tiêu chung nhằm tăng cường phối hợp giữa các địa phương cùng chung tay nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử trách nhiệm của toàn dân trong việc sử dụng, quản lý rác thải nhựa, bảo đảm phù hợp với thực tiễn và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chiến lược của Đảng, Nhà nước về quản lý và giảm thiểu rác thải nhựa; UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh.
Quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở Khoa học và Công nghệ (09/08/2021)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên. Quyết định có hiệu lực từ ngày 20/8/2021 và thay thế Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên.
Triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (09/08/2021)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Phú Yên, nhằm làm nền tảng cho việc phát triển Chính quyền điện tử của tỉnh; phục vụ chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin (HTTT) của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; phục vụ kết nối các HTTT nội bộ của địa phương với cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia.