Thông tin - Thông Báo
Số điện thoại đường dây nóng của cơ quan, đơn vị, địa phương để tiếp nhận phản ánh của người dân, tổ chức về việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Tỉnh ủy (29/07/2021)
Thực hiện Kế hoạch số 53-KH/TU ngày 05/3/2018, Kế hoạch số 58-KH/TU ngày 11/4/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Nghị định 107/2020/NĐCP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ quy định các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, UBND tỉnh đã sắp xếp lại tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị của tỉnh. Đồng thời, thời gian qua, nhiều chức danh lãnh đạo, quản lý của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh cũng đã được kiện toàn, bổ nhiệm mới. Do đó, số điện thoại tiếp nhận phản ánh của người dân, tổ chức về việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU của các cơ quan, địa phương đã có nhiều thay đổi.
Tạm hoãn việc xét tuyển viên chức Trung tâm Truyền thông thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2021 (16/07/2021)
Văn phòng UBND tỉnh đang triển khai thực hiện việc xét tuyển viên chức Trung tâm Truyền thông năm 2021 theo Kế hoạch số 346/KH-VPUBND ngày 09/6/2021 và Thông báo số 347/TB-VPUBND ngày 09/6/2021 của Văn phòng UBND tỉnh. Hiện tại đã thực hiện việc xét tuyển Vòng 1 kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển. Theo kế hoạch việc tổ chức xét tuyển Vòng 2 để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm bằng hình thức phỏng vấn sẽ do Sở Thông tin và Truyền thông Phú Yên tổ chức. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh hiện đang diễn biến rất phức tạp, ngày 14/7/2021 Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Thông báo số 86/TB-STTTT về việc tạm hoãn việc thực hiện xét tuyển viên chức đến khi có thông báo mới.Nay Văn phòng UBND tỉnh thông báo tạm hoãn việc tổ chức xét tuyển Vòng 2 đến khi Sở Thông tin và Truyền thông có thông báo mới tiếp tục thực hiện việc xét tuyển viên chức.
Thông báo kết quả xét tuyển vòng 1 của kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Truyền thông thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2021 (14/07/2021)
Thực hiện Kế hoạch 346/KH-VPUBND ngày 9/6/2021 về việc tổ chức xét tuyển viên chức Trung tâm Truyền thông (TT) thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Truyền thông thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2021 thông báo kết quả xét tuyển vòng 1 có 01 thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra sát hoạch vòng 02
Thông báo về việc công khai hồ sơ xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 trên địa bàn tỉnh Phú Yên (13/07/2021)
Thực hiện Kế hoạch số1660/KH-BVHTTDL ngày 25/5/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10; Trên cơ sở kết quả họp xét của Hội đồng cấp cơ sở xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Để bảo đảm quy trình, thủ tục theo quy định, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đăng tải danh sách đề nghị xét tặng của Hội đồng cấp cơ sở như sau:
Thông báo về việc công khai hồ sơ xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 tỉnh Phú Yên (24/06/2021)
Căn cứ khoản 3 Điều 15 Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 40/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên công khai danh cá nhân gửi hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 tỉnh Phú Yên để lấy ý kiến nhân dân. Đến hết thời hạn nhận hồ sơ (20/6/2021), Hội đồng cấp cơ sở tỉnh Phú Yên đã tiếp nhận 03 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”
Thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Truyền thông thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2021 (09/06/2021)
Thực hiện Kế hoạch số 346/KH-VPUBND ngày 09/6/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về tuyển dụng viên chức Trung tâm Truyền thông thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2021; Văn phòng UBND tỉnh thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Truyền thông năm 2021.
Kế hoạch Tuyển dụng viên chức Trung tâm Truyền thông thuộc Văn phòng UBND tỉnh năm 2021 (09/06/2021)
Căn cứ các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Trên cơ sở Đề án vị trí việc làm của Trung tâm Truyền thông được phê duyệt, số lượng người làm việc được cấp thẩm quyền giao, nhu cầu cần tuyển dụng viên chức để Trung tâm Truyền thông thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Văn phòng UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Truyền thông năm 2021.