Thông tin - Thông Báo
Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 (21/09/2015)

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Công văn số 11421 - CV/VPTW, Hướng dẫn số 160/HD-BTGTW ngày 7/9/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến nhân dân đóng góp Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, Cổng thông tin điện tử Phú Yên trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020:

Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (21/09/2015)

Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại

 

Lấy ý kiến nhân dân tham gia góp ý vào dự thảo Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. (26/05/2015)

Nhằm huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của Đảng bộ và tỉnh nhà; giúp cấp ủy Đảng nắm được xu hướng tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng và phát triển tỉnh Phú Yên.

Những hình thức góp ý trực tiếp bằng văn bản hoặc bằng hình thức ghi âm, gửi trực tiếp về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên, số 79 Nguyễn Du, thành phố Tuy Hòa. Bắt đầu từ ngày 20/5/2015 và kết thúc vào ngày 10/6/2015.

Lấy ý kiến nhân dân tham gia góp ý vào dự thảo Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. (26/05/2015)

Nhằm huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của Đảng bộ và tỉnh nhà; giúp cấp ủy Đảng nắm được xu hướng tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng và phát triển tỉnh Phú Yên.

Những hình thức góp ý trực tiếp bằng văn bản hoặc bằng hình thức ghi âm, gửi trực tiếp về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên, số 79 Nguyễn Du, thành phố Tuy Hòa. Bắt đầu từ ngày 20/5/2015 và kết thúc vào ngày 10/6/2015.