Thông báo đăng ký tiếp công dân định kỳ tháng 5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh
Trả lời công dân
Thông báo đăng ký tiếp công dân định kỳ tháng 5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh (10/05/2023)
UBND tỉnh vừa có Thông báo thời gian, địa điểm và hồ sơ đăng ký tiếp công dân định kỳ tháng 5/2023 của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh.

Cụ thể, thời gian và địa điểm thực hiện đăng ký tiếp là từ ngày 10/5/2023 đến hết ngày 19/5/2023. Công dân đến tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (số 02 Phan Lưu Thanh, Phường 7, thành phố Tuy Hòa) để thực hiện việc đăng ký tiếp công dân. Lưu ý: Chủ tịch UBND tỉnh chỉ xem xét tiếp công dân định kỳ tháng 5/2023 đối với những trường hợp đã thực hiện đăng ký trước theo thời gian nêu trên.

Hồ sơ đăng ký tiếp, gồm: Phiếu đăng ký tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND tỉnh (theo mẫu được ban hành kèm theo Thông báo này). Đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định tại Khoản 2, điểm b Khoản 4 Điều 8 và Điều 49 Luật Khiếu nại năm 2011, theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại năm 2011 (Nghị định 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ); Khoản 1 Điều 23 Luật Tố cáo năm 2018; điểm a, khoản 2 Điều 6 Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh. Giấy ủy quyền khiếu nại (nếu là người được ủy quyền thực hiện việc khiếu nại) được thực hiện theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Văn bản cử người đại diện (nếu là người được cử đại diện để trình bày  nội dung khiếu nại khi có nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung) theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại năm 2011. Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, các tài liệu có liên quan (trường hợp khiếu nại lần hai, các vụ việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh quy định tại Khoản 2 Điều 21 Luật Khiếu nại năm 2011). Các tài liệu khác có liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (nếu có).

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: