Sở Tài chính trả lời kiến nghị của cử tri huyện Sơn Hòa
Trả lời công dân
Sở Tài chính trả lời kiến nghị của cử tri huyện Sơn Hòa (27/12/2022)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài chính vừa có Văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Sơn Hòa liên quan lĩnh vực quản lý của ngành.

Nội dung cử tri phản ánh: “Theo quy định khoản 1 Điều 12 Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thuỷ lợi và Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên, mức hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi với đất trồng lúa vùng miền núi tưới tiêu bằng động lực là 1.811.000 đồng/ha/vụ và vùng đồng bằng tưới tiêu bằng động lực 1.409.000 đồng/ha/vụ. Năm 2021, mức hỗ trợ vẫn thực hiện theo Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Tuy nhiên, theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, khu vực thị trấn Củng Sơn thuộc khu vực đồng bằng nên việc mức hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi với đất trồng lúa bị giảm so với trước. Nhưng chi phí vận hành các trạm bơm trên địa bàn thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hoà vẫn như cũ nên mức đóng góp sử dụng sản phẩm, dịch vụ thuỷ lợi nội đồng của các hộ dân tăng lên.

Cử tri kiến nghị UBND tỉnh quan tâm nâng mức hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi với đất trồng lúa trên địa bàn thị trấn Củng Sơn lên mức giá phù hợp với điều kiện khí hậu và địa hình của vùng (cử tri tại điểm tiếp xúc Hội trường UBND huyện Sơn Hoà)”.

Trả lời vấn đề này, Sở Tài chính cho biết, căn cứ Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi (SP, DVCITL) giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên; theo đó tại khoản 1 Điều 2 như sau:

“1.Giá sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi đối với đất trồng lúa:

a) Mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi được chia làm 2 vùng:

Vùng niền núi: Được xác định theo quy định tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020.

Vùng đồng bằng: Bao gồm các xã còn lại”.

Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020. Theo đó, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hoà thuộc khu vực II được thực hiện chính sách giá SP, DVCITL theo Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND.

Ngày 04/6/2021 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 861/QĐ-TTg Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, Khu vực II, Khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017, số 103/QĐ-TTg ngày 22/01/2019, số 72/QĐ-TTg ngày 16/01/2021); theo đó, thị trấn Củng Sơn không thuộc khu vực II, khu vực III.

Đồng thời, tại Điều 3 Quyết định 861/QĐ-TTg quy định: “Các xã khu vực III, khu vực II đã được phê duyệt tại Quyết định này nếu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới sẽ được xác định là xã khu vực I và thôi hưởng các chính sách áp dụng đối với xã khu vực III, khu vực II kể từ ngày Quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới có hiệu lực”.

Về giá sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi: Căn cứ Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh, mức hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi với đất trồng lúa vùng miền núi tưới, tiêu bằng động lực là: 1.811.000 đồng/ha/vụ và vùng đồng bằng tưới tiêu bằng động lực 1.409.000 đồng/ha/vụ. Mức giá này được áp dụng ổn định đến nay.

Do đó, từ năm 2019 đến kết thúc vụ Đông Xuân năm 2021, thị trấn Củng Sơn được áp dụng giá SP, DVCITL thuộc vùng miền núi là 1.811.000 đồng/ha/vụ. Kể từ vụ Hè Thu năm 2021 trở đi thị trấn Củng Sơn không còn vùng miền núi nên áp dụng giá 1.409.000 đồng/ha/vụ là phù hợp theo quy định.

Từ những quy định nêu trên, việc cử tri kiến nghị UBND tỉnh quan tâm nâng mức hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi với đất trồng lúa trên địa bàn thị trấn Củng Sơn lên mức giá phù hợp với điều kiện khí hậu và địa hình của vùng là không thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Ngày 16/12/2022 Bộ Tài chính có Công văn số 13288/BTC-QLG V/v giá SP, DVCITL năm 2022. Theo đó có ý kiến như sau: “… Hiện nay, theo phân công của Chính phủ, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thuỷ lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi. Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại Văn bản số 6692/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ ngày 06/10/2022, Bộ Tài chính đang phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát hoàn thiện lại trình Chính phủ ban hành dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 96/2018/NĐ-CP. Nghị định thay thế Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 chưa được ban hành nên nên theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 vẫn đang có hiệu lực thi hành”.

Do đó, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 96/2018/NĐ-CP, trong đó có quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thuỷ lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi, UBND tỉnh triển khai thực hiện theo quy định.

Mỹ Luận

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: