Bộ Tài chính trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Phú Yên
Trả lời công dân
Bộ Tài chính trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Phú Yên (23/06/2022)
Bộ Tài chính vừa có Văn bản trả lời các nội dung kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Yên trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên gửi đến.

Về nội dung kiến nghị thứ nhất: Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 22/4/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN), định mức chỉ hoạt động của các Hội đồng và chi Hội thảo khoa học hiện nay đang quy định số tiền cụ thể cho từng nội dung công việc như vậy sẽ không phù hợp khi có sự trượt giá và mức lương cơ sở tăng lên. Cử tri kiến nghị Bộ Tài chính phối hợp với Bộ KH&CN nghiên cứu, sửa đổi khoản 5 Điều 7 và Điều 9 Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN theo hướng tăng theo mức lương cơ sở.

Bộ Tài chính trả lời như sau: Căn cứ Luật KH&CN, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật KH&CN; Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động KH&CN; Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với Bộ KH&CN ban hành Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng NSNN; phối hợp với Bộ KH&CN ban hành Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 quy định khoản chi thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng NSNN. Trong đó đã quy định nội dung và mức chi đối với hoạt động của các Hội đồng và chi Hội thảo khoa học.

Thời gian qua Bộ Tài chính nhận được ý kiến của một số bộ, ngành, địa phương và các nhà khoa học nêu những vướng mắc trong thực hiện 02 Thông tư liên tịch này. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã có nhiều văn bản đề nghị Bộ KH&CN là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực KH&CN có ý kiến chính thức làm cơ sở để Bộ Tài chính sửa đổi cơ chế chính sách tài chính có liên quan.

Đến nay, trên cơ sở đánh giá của Bộ KH&CN về tình hình triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN và Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC, Bộ Tài chính đã dự thảo Thông tư quy định nội dung, mức chi và cơ chế khoán chi thực hiện các nhiệm vụ KH&CN có sử dụng NSNN (trong đó có nội dung sửa đổi về mức chi các hoạt động của Hội đồng KH&CN) và đã có công văn số 4030/BTC-HCSN ngày 09/5/2022 lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương về dự thảo Thông tư này.

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ KH&CN tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, địa phương để hoàn thiện nội dung ban hành Thông tư.

Về nội dung kiến nghị thứ hai: Cử tri kiến nghị Bộ Tài chính phối hợp với Bộ KH&CN ban hành hướng dẫn xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi cho các hoạt động tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm, chế tạo, sản xuất nghiên cứu, hoàn thiện quy trình nghiên cứu... đối với công tác nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật công nghệ để tạo thuận lợi hơn cho việc khoán chi.

Liên quan vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó:

Điểm c khoản 1 Điều 36 quy định trách nhiệm của các bộ, cơ quan trung ương: Ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phi (nếu có) làm cơ sở ban hành đơn giả, giả dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về giá và quy định của pháp luật khác có liên quan để làm cơ sở giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Khoản 2 Điều 37 quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phi (nếu cỏ) làm cơ sở ban hành đơn giả, giả dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về giá và quy định của các pháp luật khác có liên quan để làm cơ sở giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ CP của Chính phủ.

Như vậy, việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc trách nhiệm của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Thời gian vừa qua, nhiều định mức kinh tế - kỹ thuật đã được ban hành, song chưa đầy đủ. Theo đó, đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên phản ánh cụ thể về Bộ KH&CN để xem xét, xử lý.

Về nội dung kiến nghị ba: Cử tri kiến nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương đề xuất Chính phủ tháo gỡ một số khó khăn đối với vấn đề tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập KH&CN theo hướng có lộ trình thời gian và đầu tư xứng tầm để tăng cường tiềm lực, tiến đến tự chủ theo quy định.

Liên quan vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, lộ trình tự chủ tài chính trong đơn vị sự nghiệp công nói chung được quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP. Theo đó: Sau mỗi thời kỳ ổn định (05 năm), các bộ, cơ quan trung ương (đối với đơn vị thuộc trung ương quản lý), Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với đơn vị thuộc địa phương quản lý) có trách nhiệm rà soát, nâng mức độ tự chủ tài chính của các đơn vị nhóm 3 (trừ đơn vị sự nghiệp công cung cấp dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu, không có nguồn thu sự nghiệp) theo lộ trình như sau: a) Chuyển ít nhất 30% số lượng đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm từ 70% đến dưới 100% chi thường xuyên sang đơn vị nhóm 2; hằng năm, thực hiện giảm tối thiểu 2,5% chi hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước; b) Chuyển ít nhất 30% số lượng đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm từ 30% đến dưới 70% chi thường xuyên sang đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm từ 70% đến dưới 100% chi thường xuyên; hằng năm, thực hiện giảm tối thiểu 2,5% chi hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước c) Chuyển ít nhất 30% số lượng đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm từ 10% đến dưới 30% chi thường xuyên sang đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm từ 30% đến dưới 70% chi thường xuyên, hằng năm, thực hiện giảm tối thiểu 2,5% chi hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước.

Đồng thời, khoản 4 Điều 36 quy định: “Trường hợp các ngành, lĩnh vực cỏ đặc thù riêng, các bộ, cơ quan trung ương căn cứ quy định của pháp luật chuyên ngành chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, cơ quan liên quan trình Chính phủ ban hành quy định bổ sung về cơ chế tự chủ đặc thù của ngành, lĩnh vực.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: