Trả lời khiếu nại của ông Phạm Minh Đức, Trung tâm chẩn đoán Y khoa Đức Tín, địa chỉ: 09 Mậu Thân, phường 5, thành phố Tuy Hòa
Trả lời công dân
Trả lời khiếu nại của ông Phạm Minh Đức, Trung tâm chẩn đoán Y khoa Đức Tín, địa chỉ: 09 Mậu Thân, phường 5, thành phố Tuy Hòa (20/04/2012)
Ngày 18/4/2012, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên có văn bản số 979/UBND-NC trả lời ông Phạm Minh Đức, Trung tâm chẩn đoán Y khoa Đức Tín (địa chỉ: 09 Mậu Thân, phường 5, thành phố Tuy Hòa) về khiếu nại Kết luận thanh tra số 179/KL-UBND ngày 26/3/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên. Cổng Thông tin điện tử đăng tải nội dung văn bản này:
Ngày 09/4/2012, UBND tỉnh Phú Yên nhận được Văn bản số 06/04/12/VP-ĐT ngày 06/4/2012 của ông Phạm Minh Đức - Trung tâm Chẩn đoán Y khoa Đức Tín Phú Yên về việc khiếu nại Kết luận thanh tra số 179/KL-UBND ngày 28/3/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên. Chủ tịch UBND tỉnh trả lời như sau:

1. Kết luận ghi: “Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 12/BC-TTr ngày 09/12/2011 của Đoàn Thanh tra liên ngành thanh tra Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Đức Tín - Trung tâm Chẩn đoán Y khoa theo Quyết định số 1255/QĐ- UBND ngày 12/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên”:

Do sơ xuất trong kỹ thuật đánh máy nên số quyết định có nhầm số từ Quyết định 1255/QĐ-UBND thành Quyết định số 1225/QĐ- UBND. Nay đính chính lại như sau: “Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 12/BC-TTr ngày 09/12/2011 của Đoàn Thanh tra liên ngành thanh tra Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Đức Tín- Trung tâm Chẩn đoán Y khoa theo Quyết định số 1255/QĐ-UBND ngày 12/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên”.

2. Đoàn thanh tra đã mở rộng phạm vi thanh tra để thanh tra thêm Phòng khám đa khoa Đức Tín giai đoạn từ tháng 01 đến tháng 9 năm 2010:

Ngày 02/10/2006, ông Phạm Minh Đức với tư cách chủ cơ sở khám, chữa bệnh Phòng khám đa khoa Đức Tín ký hợp đồng công việc với Bác sĩ Tạ Thị Năm làm trưởng cơ sở khám, chữa bệnh Phòng khám đa khoa Đức Tín (Hợp đồng ngày 02/10/2006), ký Hợp đồng số 02/HĐKCB-BHYT ngày 30/12/2009 khám, chữa bệnh BHYT và ký hồ sơ thanh, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT với Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên.

Ngày 09/9/2010, ông Phạm Minh Đức, chủ cơ sở khám, chữa bệnh Phòng khám đa khoa Đức Tín ký Văn bản số 01/09/10/PKDT/VP về việc thay đổi tên cơ sở khám, chữa bệnh gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên nội dung: “ Phòng khám đa khoa Đức Tín đã xin chủ trương của tỉnh đầu tư xây dựng Phòng khám đa khoa mới, mở rộng nhiều khoa hơn, với trang thiết bị hiện đại hơn và thay đổi tên cơ sở khám, chữa bệnh “Phòng khám đa khoa Đức Tín” thành “Trung tâm Chẩn đoán Y khoa Đức Tín” với chức năng hành nghề theo Phòng Khám đa khoa…đồng thời có kế hoạch thông báo cho người có thẻ BHYT còn giá trị sử dụng đến làm thủ tục chuyển đổi thẻ BHYT theo tên gọi mới”.

Ông Phạm Minh Đức chủ cơ sở khám, chữa bệnh Phòng khám đa khoa Đức Tín và Trung tâm Chẩn đoán Y khoa Đức Tín cung cấp số liệu cho Đoàn Thanh tra bao gồm số liệu của Phòng Khám đa khoa Đức Tín, dóng dấu Trung tâm chẩn đoán y khoa Đức Tín và số liệu của Trung tâm Chẩn đoán y khoa Đức Tín tại Báo cáo ngày 15/9/2011 do ông Phạm Minh Đức ký.

Ông Phạm Minh Đức và những người đã làm việc cho Phòng Khám đa khoa Đức Tín đã cung cấp tài liệu, hồ sơ của Phòng khám đa khoa Đức Tín cho Đoàn thanh tra đồng thời cùng làm việc với Đoàn thanh tra tại Trung tâm Chẩn đoán y khoa Đức Tín.

Theo Điều 2 Quyết định số 1255/QĐ- UBND ngày 12/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên về việc thành lập Đoàn thanh tra Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Đức Tín - Trung tâm Chẩn đoán Y khoa “ Thời kỳ thanh tra: Năm 2010, 06 tháng đầu năm 2011 và các số liệu có liên quan đến trước và sau thời kỳ thanh tra”.

Từ những cơ sở trên cho thấy ông Phạm Minh Đức là chủ cơ sở khám, chữa bệnh Phòng Khám đa khoa Đức Tín trước đây, nay là cơ sở khám, chữa bệnh Trung tâm Chẩn đoán Y khoa Đức Tín.

Vì vậy Đoàn Thanh tra không mở rộng phạm vi thanh tra như khiếu nại của ông Phạm Minh Đức.

3. Tại Mục I Phần B Kết luận: “Hoạt động cấp phát thuốc (bán thuốc cho bệnh nhân khám, chữa bệnh BHYT qua Bảo hiểm xã hội tỉnh) chưa được Sở Y tế tỉnh Phú Yên cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề dược tư nhân” Trung tâm cho rằng đây là kết luận sai:

Theo Phụ lục phạm vi hành nghề tại Quyết định số 350/2008/QĐ-SYT ngày 26/5/2008 của Sở Y tế Phú Yên về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y-dược tư nhân cho Phòng khám đa khoa Đức Tín và Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, y học cổ truyền, trang thiết bị y tế tư nhân số 69/GCNĐĐKHN-Y của Sở Y tế cấp cho Trung tâm Chẩn đoán Y khoa Đức Tín không có lĩnh vực hành nghề dược tư nhân.

Theo tiết c khoản 2 Điều 11 Chương IV Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế: “ Điều kiện tham gia khám, chữa bệnh BHYT đối với cơ sở y tế ngoài công lập: Có giấy phép hoạt động hoặc giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế cấp theo quy định” và điểm b Mục I Phần I Quyết định số 82/QĐ-BHXH ngày 20/01/2010 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định về tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh, giám định chi trả chi phí khám, chữa bệnh, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế: “ Đối với cơ sở y tế ngoài công lập: Bản sao công chứng giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân; Bản sao công chứng giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề dược tư nhân”.

Như vậy, Phòng Khám đa khoa Đức Tín nay là Trung tâm Chẩn đoán Y khoa Đức Tín chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề dược tư nhân nên không đủ điều kiện khám, chữa bệnh BHYT.

Nhà thuốc Đức Tín do dược sĩ Nguyễn Thị Hồng Bính làm chủ, là hộ kinh doanh cá thể hoạt động độc lập với Phòng Khám đa khoa Đức Tín nay là Trung tâm Chẩn đoán đa khoa Đức Tín. Do đó, Phòng khám Đa khoa Đức Tín nay là Trung tâm Chẩn đoán Y khoa Đức Tín là cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập khám, chữa bệnh BHYT hoạt động cấp phát thuốc (bán thuốc cho bệnh nhân khám, chữa bệnh BHYT qua Bảo hiểm xã hội tỉnh) khi chưa được Sở Y tế cấp giấy chứng nhận hành nghề dược tư nhân là không đúng qui định.

4. Về thanh toán chi phí khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế:

Theo Kết luận thanh tra tại Mục III Phần B: “Việc Bảo hiểm Xã hội tỉnh thanh toán thuốc khám, chữa bệnh BHYT ngoài danh mục thuốc trúng thầu là không thực hiện đúng tiết đ khoản 2 Điều 11 Chương IV Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính: “Điều kiện tham gia khám, chữa bệnh BHYT đối với cơ sở y tế ngoài công lập: Chấp nhận mức giá thanh toán, phương thức thanh toán như đối với cơ sở y tế công lập cùng tuyến chuyên môn kỹ thuật hoặc cùng phân hạng theo quy định của Bộ Y tế.”. Ông Phạm Minh Đức cho rằng mức giá thanh toán ở đây là giá khám, chữa bệnh chứ không liên quan gì đến danh mục thuốc trúng thầu hay không trúng thầu.

Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính thì mức giá thanh toán là mức giá thanh toán của cơ sở khám, chữa bệnh bao gồm thuốc khám, dịch vụ kỹ thuật, vật tư tiêu hao, thuốc chữa bệnh…

Như vậy kết luận thanh tra về mức giá thanh toán là đúng theo tiết đ khoản 2 Điều 11 Chương IV Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính.

Mặt khác, theo Quyết định số 05/2008/QĐ-BYT ngày 01/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám, chữa bệnh, chỉ quy định tên thuốc, hoạt chất theo phân hạng tuyến sử dụng không qui định rõ danh mục tên thành phẩm thuốc cụ thể.

Chi phí khám, chữa bệnh BHYT được Bảo hiểm xã hội tỉnh thanh toán từ Quỹ BHYT được hình thành từ NSNN và đóng góp của nhân dân Theo điểm 2 Điều 49 Chương VI Luật Dược năm 2005 quy định: “ Việc mua thuốc thuộc danh mục thuốc chủ yếu của các cơ sở y tế nhà nước và thuốc do ngân sách nhà nước chi trả thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu...’’.

Công văn số 1698/SYT-QLD ngày 19/10/2011 của Sở Y tế tỉnh Phú Yên: “Đối với cơ sở y tế ngoài công lập tham gia BHYT phải thực hiện danh mục thuốc theo kết quả đấu thầu của địa phương” và Công văn số 626/SYT-QLD ngày 18/4/2011 của Sở Y tế về việc lập danh mục thuốc cụ thể để thanh toán tiền thuốc cho bệnh nhân có thẻ BHYT: “ Căn cứ kết quả trúng thầu thuốc năm 2011 tại các Thông báo số 328/ SYT-QLD, Thông báo 329/SYT-QL ngày 15/3/2011 của Sở Y tế Phú Yên, các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh (công lập và ngoài công lập) lựa chọn xây dựng danh mục thuốc với tên thành phẩm cụ thể gửi cơ quan BHXH tỉnh để thống nhất, làm cơ sở thanh toán tiền thuốc cho bệnh nhân”.

Công văn số 2016/BHXH-GĐYT ngày 03/7/2008 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc tổ chức quản lý cung ứng và thanh toán chi phí thuốc BHYT theo phương thức tập trung có qui định: “Trường hợp cơ sở KCB ngoài công lập không tham gia vào qui trình đấu thầu này, cơ quan BHXH thanh toán chi phí thuốc BHYT căn cứ theo giá mua vào trên hoá đơn nhập hàng theo qui định của Bộ Tài chính và không được vượt quá giá trúng thầu của mặt hàng cùng chủng loại đang áp dụng đối với các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT công lập”.

 Trên địa bàn tỉnh Phú Yên tất cả các cơ sở khám chữa bệnh công lập đều thanh toán bảo hiểm y tế theo danh mục thuốc trúng thầu, do đó các cơ sở y tế ngoài công lập cũng phải thanh toán bảo hiểm y tế theo danh mục thuốc trúng thầu cho nên việc thanh toán tiền thuốc khám, chữa bệnh BHYT ngoài danh mục thuốc trúng thầu là không thực hiện đúng qui định của nhà nước.

5. “Công ty TNHH Dược phẩm Đức Tín xuất hoá đơn bán thuốc cho chi nhánh Công ty là Trung tâm Chẩn đoán y khoa Đức Tín với thuốc mua vào để làm cơ sở thanh toán chí phí khám, chữa bệnh BHYTcó chênh lệch giá là không đúng qui định”:

Theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Đức Tín - Trung tâm Chẩn đoán Y khoa được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên cấp ngày 16/8/2010: Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Đức Tín - Trung tâm Chẩn đoán Y khoa hoạt động theo uỷ quyền của doanh nghiệp là Công ty TNHH Dược phẩm Đức Tín, mã số doanh nghiệp 4400259149.

Ông Phạm Minh Đức, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Dược phẩm Đức Tín ký các Hợp đồng số 18/HĐKCB-BHYT ngày 24/9/2010 và Hợp đồng số 06/HĐKCB-BHYT ngày 29/12/2010 với Bảo Hiểm xã hội tỉnh Phú Yên khám, chữa bệnh BHYT. Tuy nhiên hợp đồng với Bảo hiểm xã hội thì lại ghi bên B là Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Đức Tín-Trung tâm Chẩn đoán y khoa Đức Tín do ông Phạm Minh Đức Chủ tịch HĐTV Chi nhánh Công ty Dược phẩm Đức Tín ký. Theo Luật Doanh nghiệp năm 2005 không có chức danh Chủ tịch HĐTV chi nhánh mà chỉ có chức danh Chủ tịch HĐTV ở công ty. Mặc khác Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Đức Tín - Trung tâm Chẩn đoán y khoa không có tư cách pháp nhân, không thể ký Hợp đồng với BHXH. Nên hợp đồng ký kết giữa BHXH với Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Đức Tín - Trung tâm Chẩn đoán y khoa là hợp đồng vô hiệu.

Từ những vấn đề trên Hợp đồng số 18/HĐKCB-BHYT ngày 24/9/2010 và Hợp đồng số 06/HĐKCB-BHYT ngày 29/12/2010 của Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Đức Tín - Trung tâm Chẩn đoán y khoa do ông Phạm Minh Đức ký với Bảo Hiểm xã hội tỉnh Phú Yên chính là hợp đồng của Công ty TNHH Dược phẩm Đức Tín với Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên. Do vậy thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT với Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên phải theo hoá đơn của Công ty TNHH Dược phẩm Đức Tín (không phải hoá đơn của Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Đức Tín - Trung tâm Chẩn đoán Y khoa).

Như vậy, Công ty TNHH Dược phẩm Đức Tín xuất hoá đơn bán thuốc cho Chi nhánh Công ty là Trung tâm Chẩn đoán y khoa Đức Tín để làm cơ sở thanh toán chí phí khám, chữa bệnh BHYT có chênh lệch giá là không đúng qui định.

6. Không chấp nhận Kết luận: “số hoá đơn mua vào của các nhà thuốc và Công ty TNHH Dược phẩm Đức Tín chưa đủ cơ sở để Bảo hiểm xã hội tỉnh thanh toán”:

Việc thanh toán tiền thuốc khám, chữa bệnh BHYT trên cơ sở giá hoá đơn mua thuốc đầu vào của của các nhà thuốc và Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Đức Tín - Trung tâm Chẩn đoán Y khoa là không đúng qui định, cụ thể:

- Nhà thuốc Minh Tín, nhà thuốc 423 là các cơ sở bán lẻ thuốc không có chức năng bán buôn thuốc khám, chữa bệnh nhưng xuất hoá đơn bán buôn thuốc cho Phòng Khám đa khoa và Trung tâm Chẩn đoán Y khoa Đức Tín với số lượng thuốc lớn.

- Các Dược sĩ Phạm Ngọc Anh chịu trách nhiệm đứng đầu nhà thuốc Minh Tín, Dược sĩ Nguyễn Kim Toàn chịu trách nhiệm đứng đầu nhà thuốc 423. Ông Toàn, Ông Anh xác nhận chỉ đứng tên trên danh nghĩa. Chủ thực sự nhà thuốc Minh Tín là Bà Trương Thị Kim Oanh (vợ ông Phạm Minh Đức) và chủ thật sự nhà thuốc 423 là bà Phạm Thị Mười Bé (em dâu ông Phạm Minh Đức). Các Dược sĩ đứng tên nhà thuốc Minh Tín, nhà thuốc 423 không biết số lượng thuốc nhập vào, thuốc xuất, hóa đơn xuất thuốc. Ông Anh, Ông Toàn không công nhận chữ ký của mình trên hóa đơn xuất thuốc cho Phòng Khám đa khoa và Trung tâm Chẩn đoán y khoa Đức Tín. Việc xuất hóa đơn nói trên do bà Trương Thị Kim Oanh và bà Phạm Thị Mười Bé là những người trực tiếp quản lý điều hành nhà thuốc thực hiện.

- Kiểm tra nguồn gốc mua vào của các loại thuốc tại nhà thuốc Minh Tín, nhà thuốc 423, không xác minh được nguồn gốc và chất lượng của số lượng thuốc xuất bán cho Phòng Khám đa khoa, chữa bệnh BHYT do nhà thuốc Minh Tín, nhà thuốc 423 không cung cấp chứng từ nguồn gốc thuốc mua vào.

Do đó các hoá đơn của nhà thuốc Minh Tín, nhà thuốc 423 không đủ cơ sở pháp lý để thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT.

- Trung tâm Chẩn đoán y khoa Đức Tín là Chi nhánh của Công ty TNHH Dược phẩm Đức Tín, ông Phạm Minh Đức Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty đại diện ký hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT với Bảo hiểm xã hội tỉnh và thanh toán tiền thuốc khám, chữa bệnh BHYT trên cơ sở hoá đơn thuốc mua vào của Trung tâm Chẩn đoán y khoa Đức Tín là không đúng vì Chi nhánh Công ty TNHH Dược phẩm Đức Tín - Trung tâm Chẩn đoán Y khoa hoạt động theo uỷ quyền của doanh nghiệp là Công ty TNHH Dược phẩm Đức Tín.

Theo điểm 3, điểm 4 Điều 92 Mục 1 Chương IV của Bộ Luật Dân sự năm 2005: Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân, kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Văn phòng đại diện, Chi nhánh không phải là pháp nhân. Người đứng đầu Văn phòng đại diện, Chi nhánh thực hiện nhiệm vụ theo uỷ quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được uỷ quyền”.

Với những lý do nêu trên, số hoá đơn của Công ty TNHH Dược phẩm Đức Tín xuất bán thuốc khám, chữa bệnh BHYT chưa đủ cơ sở để Bảo hiểm xã hội tỉnh thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT tại Trung tâm Chẩn đoán y khoa Đức Tín. Việc thanh toán tiền thuốc khám, chữa bệnh BHYT phải trên cơ sở giá thuốc hoá đơn mua thuốc đầu vào của Công ty TNHH Dược phẩm Đức Tín.

7. Không đồng tình việc Phòng Khám đa khoa không kê khai nộp thuế 19.316.474đồng đối với hoạt động mua bán thuốc khám, chữa bệnh BHYT là hành vi trốn thuế:

Phòng Khám đa khoa Đức Tín chỉ đăng ký kê khai nộp thuế khám, chữa bệnh; không đăng ký kê khai nộp hồ sơ khai đối với hoạt động bán thuốc. Phòng Khám đa khoa Đức Tín không xuất hoá đơn bán thuốc khám, chữa bệnh BHYT cho Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Yên số tiền là 2.551.315.785đồng.

Căn cứ Khoản 1, khoản 3 Điều 108 Chương XII Luật Quản lý Thuế năm 2006: “ Người nộp thuế có một trong các hành vi trốn thuế, gian lận thuế sau đây thì phải nộp đủ số tiền thuế theo quy định và bị phạt từ 1 đến 3 lần số tiền thuế trốn:

+ Không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế; nộp hồ sơ khai thuế sau chín mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định... .

+ Không xuất hoá đơn khi bán hàng hoá, dịch vụ hoặc ghi giá trị trên hoá đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hoá, dịch vụ đã bán”.

Căn cứ những qui định của Luật Quản lý Thuế nêu trên, Phòng Khám đa khoa Đức Tín là có hành vi trốn thuế như Kết luận của thanh tra.

Trên đây là trả lời của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho ông Phạm Minh Đức, Trung tâm Chẩn đoán Y khoa Đức Tín Phú Yên về việc khiếu nại Kết luận thanh tra số 179/KL-UBND ngày 28/3/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên./.

 

(Nguồn Công văn số 979/UBND-NC ngày 18/4/2012)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: