Triển khai thực hiện “Năm kỷ cương hành chính - 2017”
Các tin khác
Triển khai thực hiện “Năm kỷ cương hành chính - 2017” (05/04/2017)
Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện “Năm kỷ cương hành chính - 2017” tại Văn phòng UBND tỉnh.

Theo kế hoạch, mục đích nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; nâng cao ý thức trách nhiệm, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, văn hóa ứng xử của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động (CC, VC, LĐ) trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng UBND tỉnh, cải thiện và nâng cao các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX của tỉnh.

Đồng thời, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, toàn diện của Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng; sự phối hợp chặt chẽ giữa các Phòng, Ban, Trung tâm trong quá trình thực hiện Kế hoạch. Từng CC, VC, người lao động trong cơ quan phải nêu cao ý thức tự giác, chủ động, trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả “Năm kỷ cương hành chính - 2017”, đặc biệt là lãnh đạo Văn phòng, cán bộ chủ chốt, đảng viên phải nêu gương, tạo sự chuyển biến rõ nét.

Bên cạnh đó, có biện pháp theo dõi, kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính, các quy định của pháp luật về công chức, công vụ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng kịp thời những cá nhân chấp hành nghiêm túc, có những sáng kiến mang lại hiệu quả thiết thực trong thực thi công vụ.

Vĩnh Ái

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: