Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trả lời kiến nghị Cụm Thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung
Các tin khác
Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trả lời kiến nghị Cụm Thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung (21/06/2022)
Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) vừa có Văn bản trả lời kiến nghị, đề xuất của Cụm Thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung về một số nội dung liên quan. Cụ thể:

Nội dung thứ nhất, Cụm Thi đua Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung kiến nghị trình Quốc hội ban hành Luật Thi đua, Khen thưởng sửa đổi:

Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cho biết, hiện nay, Ban đã hoàn thiện Dự án Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV. Bộ Nội vụ cũng đã và đang xây dựng kế hoạch trình Chính phủ triển khai thực hiện chương trình cụ thể về xây dựng hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cũng như tuyên truyền, phổ biến triển khai, bảo đảm sau khi Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) có hiệu lực thi hành, Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) cũng sẽ được Chính phủ ban hành để đảm bảo việc thực hiện quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng được thống nhất trong cả nước.

Nội dung thứ hai, kiến nghị Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách làm công tác thi đua, khen thưởng các tỉnh trong Cụm Thi đua:

Đối với nội dung này, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tiếp thu và sẽ tổ chức tập huấn về công tác thi đua, khen thưởng cho công chức làm công tác thi đua, khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ngay sau khi Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) được thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nội dung thứ ba, kiến nghị thời gian xét khen thưởng kháng chiến quá dài, hiện nay các hồ sơ kháng chiến còn tồn đọng là những hồ sơ không rõ ràng, phải làm đi làm lại nhiều lần, không bổ sung hồ sơ được các giấy tờ cần thiết nên xem xét kết thúc công tác khen thưởng thành tích kháng chiến:

Liên quan vấn đề này, Ban thi đua - Khen thưởng Trung ương cho biết, công tác khen thưởng thành tích trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thực hiện từ năm 1961, kháng chiến chống Mỹ từ năm 1981. Qua hơn 60 năm thực hiện, việc khen thưởng thành tích trong hai cuộc kháng chiến đến nay cơ bản đã hoàn thành. Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hiện nay còn hơn 9.000 trường hợp hồ sơ khen thưởng chưa đủ các căn cứ theo quy định. Các trường hợp tồn đọng chủ yếu không có đủ giấy tờ, không có xác nhận làm căn cứ xét khen thưởng; có những hồ sơ đã trình đi, trình lại nhiều lần, khi xem xét giải quyết thường gặp khó khăn về căn cứ xác nhận thành tích. Nội dung này, Bộ Chính trị đã có Thông báo số 11-TB/TW ngày 29 tháng 3 năm 2022 về khen thưởng thành tích kháng chiến trong đó có nêu: “Ban Cán sự Đảng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo rà soát hồ sơ tồn đọng, hoàn thành khen thưởng thành tích trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc cho những cá nhân, tập thể, gia đình đủ điều kiện, tiêu chuẩn; kịp thời khen thưởng những trường hợp mới được phát hiện có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định”.

Nội dung thứ tư, kiến nghị Trung ương đã tổng kết giai đoạn đối với các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, phong trào cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bỏ lại phía sau giai đoạn 2016-2020..., nhưng đến nay chưa phát động cho giai đoạn 2021-2025 nên các tỉnh chưa có nội dung, tiêu chí để làm cơ sở phát động phong trào thi đua tại địa phương mình.

Vấn đề này, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cho biết đã phối hợp với các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021-2025 (số 587/QĐ TTg ngày 18/5/2022); Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” (số 666/QĐ-TTg ngày 02/6/2022).

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: