Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Tin tức nổi bật
Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (31/05/2024)
Ngày 31/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.Tham dự có các đồng chí: Phạm Đại Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Cao Thị Hòa An - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; tập thể lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh, cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị đồng chí Phạm Đại Dương- Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp thông báo nhanh tới đội ngũ cán bộ chủ chốt những nội dung trọng tâm của Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Theo đó, hội nghị diễn ra từ ngày 16 đến 18/5/2024, tại Thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Đề cương chi tiết Báo cáo 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030), Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2026-2030; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIV của Đảng; Đề án Tổng kết Chỉ thị35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận và thống nhất cao về tư tưởng chỉ đạo, định hướng hoàn thiện đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Trung ương đặc biệt nhấn mạnh, dự thảo các văn kiện phải thực sự xứng tầm trình đại hội, thể hiện được ý chí và sức mạnh vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ phát triển mới với khí thế mới, động lực mới, cũng như những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức mới đan xen, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên CNXH; đồng thời, xác định đúng đắn những chủ trương, định hướng và các quyết sách lớn bảo đảm thực hiện thành công sự nghiệp tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện và đồng bộ, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm tới, đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045…

Đồng chí Phạm Đại Dương - Bí thư Tỉnh ủytrực tiếp thông báo nhanh tới đội ngũ cán bộ chủ chốt những nội dung trọng tâm của Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII nhằm cung cấp kịp thời những thông tin quan trọng của hội nghị đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh để tạo sự thống nhất trong nhận thức, tư tưởng và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng công tác tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: