Xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với CBCC, viên chức vi phạm chế độ công vụ, giờ giấc làm việc
Tin tức nổi bật
Xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với CBCC, viên chức vi phạm chế độ công vụ, giờ giấc làm việc (22/08/2011)
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đình Cự vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.
Chủ tịch yêu cầu, các sở, ban, ngành, địa phương cần tiếp tục tập trung quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/2008/CT-TTg ngày 31/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; đảm bảo thực thi nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc ở từng cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, cải thiện ngày càng tốt hơn mối quan hệ giữa cơ quan hành chính với người dân, doanh nghiệp.  

Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tự kiểm tra, phát hiện, xử lý kỷ luật nghiêm minh, đúng pháp luật cán bộ, công chức, viên chức vi phạm; chấm dứt ngay tình trạng cán bộ, công chức, viên chức đi trễ về sớm, giải quyết việc riêng, la cà hàng quán trong giờ làm việc. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm chế độ công vụ và vi phạm giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ triển khai ngay thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công vụ và chấp hành giờ giấc làm việc, kỷ luật hành chính tại một số cơ quan, đơn vị có phản ánh của cán bộ, nhân dân; kể cả việc áp dụng hình thức kiểm tra đột xuất không báo trước tại cơ quan, đơn vị và dùng biện pháp nghiệp vụ kiểm tra ngoài cơ quan. Các trường hợp vi phạm phát hiện qua thanh tra, kiểm tra phải được xử lý kỷ luật nghiêm minh và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để răn đe, giáo dục.

 

Quốc Vũ

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: