Kiện toàn tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý
Tin tức nổi bật
Kiện toàn tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý (19/10/2011)
Ngày 14/10, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 23/CT-UBND về việc xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý.
Chỉ thị nêu rõ, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý phải tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị định 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng trình UBND tỉnh Đề án thành lập tổ chức pháp chế và cán bộ chuyên trách làm công tác pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức pháp chế và cán bộ chuyên trách làm công tác pháp chế. Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác pháp chế; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các doanh nghiệp nhà nước do tỉnh quản lý.

Chỉ thị cũng yêu cầu, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc Doanh nghiệp nhà nước căn cứ vào nhu cầu công tác pháp chế quyết định việc thành lập tổ chức pháp chế hoặc quyết định bố trí nhân viên pháp chế chuyên trách; đồng thời bố trí kinh phí hoạt động của các tổ chức pháp chế được thành lập theo quy định của pháp luật.

 

Quốc Vũ

(Nguồn CT 23/CT-UBND ngày 14/10/2011)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: