Tổng điều tra hộ nghèo giai đoạn 2011-2015
Tin tức nổi bật
Tổng điều tra hộ nghèo giai đoạn 2011-2015 (12/10/2010)
Ngày 07-10, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành chỉ thị yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban ngành phối hợp cùng các hội, đoàn thể tỉnh tập trung chỉ đạo, tổ chức tổng điều tra xác định hộ nghèo trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo đó, phạm vi điều tra là toàn bộ hộ dân cư trên địa bàn tỉnh; việc điều tra xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiến hành từ thôn, buôn, khu phố, đảm bảo công khai, dân chủ, chính xác, công bằng, không sai sót, có sự tham gia của các cấp, các ngành và của người dân. Kết quả điều tra phản ảnh trung thực tình hình đời sống nhân dân và thực trạng hộ nghèo của từng vùng và từng địa phương. Làm cơ sở để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội cho hộ nghèo, hộ cận nghèo từ nay đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh.

Tiêu chí điều tra theo mức chuẩn hộ nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015: Khu vực nông thôn: Những hộ có mức thu nhập bình quân từ 400.000 đ/người/tháng (từ 4.800.000 đ/người/năm) trở xuống là hộ nghèo; Khu vực thành thị: Những hộ có mức thu nhập bình quân từ 500.000 đ/người/tháng (từ 6.000.000 đ/người/năm) trở xuống là hộ nghèo. Mức cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015: Khu vực nông thôn: Những hộ có mức thu nhập bình quân từ 401.000 đến 520.000 đ/người/tháng trở xuống là hộ cận nghèo; Khu vực thành thị: Những hộ có mức thu nhập bình quân từ 501.000 đến 650.000 đ/người/tháng trở xuống là hộ cận nghèo.

Điều tra xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2011-2015 là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và của từng địa phương trong giai đoạn 2011-2015. Đẩy mạnh tuyên truyền giúp người dân hiểu được mục đích ý nghĩa của cuộc điều tra, phát huy tinh thần làm chủ, có trách nhiệm tham gia và giám sát trong công tác tổ chức điều tra hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Thời gian tiến hành điều tra, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/11/2010.

 

Quốc Vũ

(Nguồn CT số 15/CT-UBND)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: