Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đồng Xuân đến năm 2020
Tin tức nổi bật
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đồng Xuân đến năm 2020 (01/07/2011)
Đưa kinh tế huyện Đồng Xuân phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững, duy trì và phấn đấu rút ngắn khoảng cách giá trị gia tăng so với bình quân cả tỉnh, trở thành vùng kinh tế động lực vùng miền núi và cửa ngõ giao thương phía Tây Bắc của tỉnh Phú Yên. Đó là mục tiêu của Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Đồng Xuân đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 vừa được UBND tỉnh phê duyệt.
Cụ thể, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của Huyện giai đoạn 2011-2020 đạt 15%/năm; cơ cấu kinh tế (Công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp) năm 2015 là: 41,6% - 32,6% - 25,8%; đến năm 2020: 44,4% - 37,2% - 18,4%. Giá trị gia tăng bình quân đầu người (VA/người): năm 2015, đạt 1.370 USD; năm 2020 đạt 2.610 USD.

Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm: từ 2,5 - 3,0%; đảm bảo đến năm 2020 cơ bản không còn hộ nghèo ngăn chặn tái nghèo.

Thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ; đưa ngành nông lâm nghiệp trở thành ngành sản xuất hàng hóa lớn gắn với công nghiệp chế biến và thị trường; khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế xã hội; đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, giải quyết hiệu quả việc làm cho người lao động, từng bước thu hẹp mức sống giữa các vùng, các cộng đồng dân cư; nâng cao mức sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Phấn đấu đến năm 2015, thị trấn La Hai và một số xã lân cận đạt tiêu chí đô thị loại IV và đô thị loại III khoảng năm 2025, là trung tâm động lực phát triển tiểu vùng miền núi Tây Bắc tỉnh Phú Yên; đầu tư khu vực xã Xuân Lãnh và lân cận thành thị tứ, đạt tiêu chí đô thị loại V khoảng năm 2020, đạt tiêu chí cấp thị trấn vào năm 2025

           

Quốc Vũ

(Nguồn QĐ 1033/QĐ-UBND ngày 29.6.2011)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: