Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên thực hiện một số chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường
Tin tức nổi bật
Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên thực hiện một số chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường (28/07/2010)
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định ủy quyền cho Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên một số chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên.
Nội dung uỷ quyền: Tiếp nhận, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt của Uỷ ban nhân dân tỉnh) đối với các dự án sản xuất kinh doanh nằm trong Khu kinh tế Nam Phú Yên và các khu công nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên, theo đúng các quy định của pháp luật.

Kiểm tra và xác nhận việc chủ dự án đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (nếu có) theo quy định, trước khi dự án chính thức đi vào hoạt động.

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên có trách nhiệm chủ động tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên; phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác thanh tra, xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Xây dựng cơ chế phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, UBND cấp huyện để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao trong công tác bảo vệ môi trường tại Khu kinh tế Nam Phú Yên và các khu công nghiệp. Việc phối hợp thực hiện các chức năng quản lý môi trường (thẩm định, phê duyệt, kiểm tra, xác nhận, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm…) tại Khu kinh tế Nam Phú Yên và các khu công nghiệp sẽ tuân theo cơ chế phối hợp nêu trên và các quy định pháp luật hiện hành.

 

 Theo Quốc Vũ

 Nguồn QĐ số 988/QĐ-UBND ngày 23/7/2010

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: