Bàn giao các hạng mục đã hoàn thành của công trình Hồ chứa nước Xuân Bình trước ngày 15/11/2012
Tin tức nổi bật
Bàn giao các hạng mục đã hoàn thành của công trình Hồ chứa nước Xuân Bình trước ngày 15/11/2012 (12/11/2012)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Trúc yêu cầu Ban QLDA Thủy lợi và PCTT Tỉnh, Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam, UBND thị xã Sông Cầu và các sở ngành liên quan khẩn trương thực hiện giải quyết các vướng mắc trong công tác bàn giao các hạng mục đã hoàn thành của công trình Hồ chứa nước Xuân Bình, hoàn thiện công tác bàn giao, tiếp nhận trước ngày 15/11/2012.
Theo thông báo kết luận cuộc họp giải quyết các vướng mắc trong công tác bàn giao các hạng mục đã hoàn thành của công trình Hồ chứa nước Xuân Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Trúc yêu cầu Ban QLDA Thủy lợi và PCTT Tỉnh báo cáo đầy đủ, cụ thể tình hình triển khai thực hiện giải quyết các tồn tại, vướng mắc của dự án, tình hình triển khai thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra và chỉ đạo giải quyết của UBND tỉnh tại Thông báo số 198/TB-UBND ngày 04/4/2012, báo cáo cụ thể phần đã thực hiện, chưa thực hiện theo kết luận thanh tra của các Nhà thầu thi công.

Đồng thời, tổng hợp đầy đủ hồ sơ để bàn giao cho Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam theo đúng quy định (có danh mục liệt kê hồ sơ rõ ràng). Đối với những hạng mục chưa được quyết toán, không có hồ sơ hoàn công, hoặc hồ sơ không có bản chính thì Ban QLDA Thủy lợi và PCTT có trách nhiệm bàn giao hồ sơ thiết kế, hoặc ký xác nhận trên bản photo, đồng thời kèm theo Biên bản hiện trường ngày 23/10/2012.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam có trách nhiệm tiếp nhận quản lý, vận hành những hạng mục đã hoàn thành gồm: Đập chính Suối Thùng, Tràn xả lũ, Cống lấy nước và Cụm chia nước sau cống lấy nước. Đồng thời, cho phép Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam lập hồ sơ, khái toán kinh phí sửa chữa nhỏ những hạng mục đã tiếp nhận và nhà quản lý, đảm bảo vận hành, khai thác đạt hiệu quả.

Đối với đường từ nhà quản lý đến đập chính Suối Thùng và Hệ thống kênh chính Nam và chính Bắc chưa đủ điều kiện bàn giao trong đợt này, UBND tỉnh yêu cầu Ban QLDA Thủy lợi và PCTT Tỉnh có trách nhiệm sửa chữa để bàn giao cho Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam quản lý, vận hành, sử dụng vào đợt sau. Trường hợp xét thấy việc sửa chữa còn vướng mắc, báo cáo đề xuất UBND tỉnh thành lập Hội đồng đánh giá hiện trạng, để lên kế hoạch sửa chữa đảm bảo chất lượng và mục tiêu tưới cho 100 ha lúa 02 vụ.

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND thị xã Sông Cầu chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam rà soát hồ sơ đã bồi thường, giải phóng mặt bằng, kiểm tra thực địa, để bàn giao và tiếp nhận quản lý mặt bằng thuộc phạm vi công trình. Những phạm vi mặt bằng thuộc công trình bị dân lấn chiếm, trồng cây, UBND thị xã Sông Cầu có trách nhiệm giải quyết dứt điểm và bàn giao cho Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam quản lý.

 

Quốc Vũ (Nguồn TB số 736/TB-UBND ngày 09/11/2012)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: