Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi Phú Yên đến năm 2020
Tin tức nổi bật
Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi Phú Yên đến năm 2020 (24/06/2011)
Phát triển kinh tế vùng bền vững, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng hiện đại; củng cố quốc phòng - an ninh, phát huy tinh thần đoàn kết giữa đồng bào các dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh, bộ máy hành chính tinh gọn, đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên môn ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập… là mục tiêu của Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi Phú Yên đến năm 2020 được UBND tỉnh phê duyệt ngày 17/6/2011.
Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn đến năm 2020 đạt 13,8%/năm, trong đó giai đoạn 2011-2015: 13,7%/năm và giai đoạn 2016-2020: 14,5%/năm. Cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp đến năm 2015 đạt 48% - 30,3% - 21,7%; năm 2020 đạt 46,7% -38,2% - 15,1%. Giá trị gia tăng bình quân đầu người (VA/người), năm 2010 đạt 750USD, năm 2015 đạt 1.490 USD và năm 2020 đạt 2.700 USD.

Bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho khoảng 3.500 - 3.800 người; đến năm 2020 lao động nông nghiệp còn 45% tổng lao động làm việc trong các ngành kinh tế. Chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành nghề, đến năm 2015 lao động nông nghiệp chiếm khoảng 55%; năm 2020 chiếm khoảng 45% trong tổng lao động xã hội. Giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm từ 2,5 - 3%, đến năm 2010 còn 15%; năm 2015 còn 5%; đến năm 2020 cơ bản không còn hộ nghèo

 

Quốc Vũ

(Nguồn QĐ số 966/QĐ-UBND ngày 17.6.2011)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: