UBND tỉnh chỉ thị tăng cường các biện pháp thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
Tin tức nổi bật
UBND tỉnh chỉ thị tăng cường các biện pháp thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh (06/03/2012)
Nghiêm cấm cán bộ, công chức tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho cá nhân, tổ chức tùy tiện yêu cầu thêm hoặc bổ sung thành phần hồ sơ ngoài quy định,… là một trong những nội dung tại Chỉ thị 04/2012/CT-UBND của UBND tỉnh ban hành ngày 05/3/2012.
UBND tỉnh yêu cầu, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn nghiêm túc tổ chức quán triệt và phổ biến Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, Nghị định số 20/2008/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 945/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác kiểm soát thủ tục hành chính đến cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức để thống nhất nhận thức về mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, chú trọng công tác kiểm soát thủ tục hành chính và xác định đây là công việc trọng tâm, thường xuyên và liên tục trong chỉ đạo điều hành của cơ quan, đơn vị. Đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị; Thực hiện nghiêm túc, công khai đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị; về hình thức bắt buộc công khai niêm yết tại trụ sở cơ quan nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả phải dễ nhìn, dễ đọc và dễ tiếp cận, khuyến khích các hình thức công khai trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức phải đúng nội dung quy định đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành, quyết định công bố thực hiện.

Nghiêm cấm cán bộ, công chức tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức tùy tiện yêu cầu thêm hoặc bổ sung thành phần hồ sơ ngoài quy định; tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của cá nhân, tổ chức phải nhận đúng, nhận đủ (không nhận thừa hồ sơ, chứng từ); cấp biên nhận hồ sơ ghi rõ thời gian tiếp nhận và trả kết quả; chấm dứt tình trạng đến thời hạn trả kết quả mới yêu cầu cá nhân, tổ chức bổ sung hồ sơ.

Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành có quy định về thủ tục hành chính thực hiện tại cơ quan, đơn vị, đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ, bãi bỏ phù hợp; Đề xuất UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương đối với quy định hành chính không còn phù hợp, thiếu đồng bộ, dễ nảy sinh tiêu cực và gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức. Chủ động tự kiểm tra và kiểm tra các đơn vị, các phòng nghiệp vụ, cán bộ, công chức chuyên môn trong việc giải quyết thủ tục hành chính; Bố trí cán bộ, công chức đủ năng lực làm đầu mối công tác hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức làm đầu mối được tham gia công tác kiểm soát thủ tục hành chính khi có yêu cầu cần huy động của cơ quan có thẩm quyền.

Giám đốc các sở, ban, ngành tổ chức thực hiện nghiêm túc việc tổ chức đánh giá tác động từng thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính. Đồng thời trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố thực hiện thủ tục trên địa bàn tỉnh, gồm: công bố thủ tục hành chính ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ hoặc hủy bỏ tại các văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã….

 

Quốc Vũ

(Nguồn CT 04/2012/CT-UBND ngày 05/3/2012)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: