Xây dựng văn bản QPPL có quy định về TTHC phải tổ chức đánh giá tác động của TTHC
Tin tức nổi bật
Xây dựng văn bản QPPL có quy định về TTHC phải tổ chức đánh giá tác động của TTHC (23/12/2010)
Ngày 22-12, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn 2949/UBND yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai việc kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp tục tăng cường việc thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính.
Theo đó, các sở, ban, ngành tỉnh được giao nhiệm vụ chủ trì, soạn thảo và tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) có quy định về thủ tục hành chính (TTHC); UBND các huyện, thị xã, thành phố theo thẩm quyền ban hành văn bản QPPL có quy định về thủ tục hành chính phải tổ chức đánh giá tác động của TTHC theo quy định tại Điều 10, Nghị định số 63/2010/NĐ-CP. Sau khi đánh giá tác động, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì, soạn thảo văn bản QPPL phải gửi hồ sơ về Văn phòng UBND tỉnh để lấy ý kiến trước khi gửi Sở Tư pháp thẩm định đối với quy định về TTHC trong dự thảo văn bản QPPL theo Điều 9, Nghị định 63/2010/NĐ-CP. Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì, soạn thảo văn bản QPPL có quy định về thủ tục hành chính phải đảm bảo một TTHC cụ thể có đầy đủ các bộ phận tạo thành cơ bản quy định tại khoản 2, Điều 8 của Nghị định 63/2010/NĐ-CP. Sở Tư pháp không thẩm định dự thảo văn bản QPPL có quy định về TTHC khi chưa có ý kiến của đơn vị kiểm soát TTHC theo quy định tại khoản 3, Điều 11, Nghị định 63/2010/NĐ-CP.

Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện việc công khai các bộ TTHC theo quy định tại các Điều 16, 17, Nghị định 63/2010/NĐ-CP. Trong đó, việc niêm yết công khai tại trụ sở, cơ quan trực tiếp giải quyết TTHC là hình thức bắt buộc. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn thực hiện liên tục việc kiểm soát chất lượng đối với Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan đơn vị mình, trình UBND tỉnh công bố bổ sung các TTHC đã được công bố nhưng chưa chính xác, cập nhật thường xuyên, liên tục đối với những thay đổi (bổ sung, sửa đổi, quy định mới, thủ tục mới, bãi bỏ, hủy bỏ, thay thế, hết hiệu lực thi hành một phần hoặc toàn bộ những thủ tục đã công bố…) ngay khi văn bản quy định về những thay đổi đó có hiệu lực thi hành. Lập 01 bộ hồ sơ kèm theo văn bản quy định về những thay đổi đó trình UBND tỉnh quyết định công bố công khai.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý tìm hiểu, nghiên cứu nội dung của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và thông tin kịp thời tới người dân và cộng đồng doanh nghiệp cơ chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ.

Các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên có tin, bài viết, thời lượng phát sóng phù hợp để thông tin, tuyên truyền tới người dân, cộng đồng doanh nghiệp về nội dung, tình hình kết quả thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, Nghị định số 20/2008/NĐ-CP; nêu gương những cán bộ, công chức có sáng kiến cải cách TTHC, tận tâm, tận tụy phục vụ nhân dân.

 

Quốc Vũ

(Nguồn CV 2949/UBND ngày 22/12/2010)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: