Đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới
Tin tức nổi bật
Đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới (02/11/2010)
Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trong giai đoạn mới, trên cơ sở bổ sung nội dung, tiêu chí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” gắn với việc huy động mọi nguồn lực nhằm bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, vùng nghèo.

Đây là một trong những nội dung của Chỉ thị số 17/CT-UBND được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành ngày 01/11/2010. Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh chủ động phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; chỉ đạo việc tổ chức triển khai các dự án, chương trình mục tiêu trên địa bàn dân cư để có sự thống nhất, đồng bộ trong công tác chỉ đạo và vận động các tầng lớp nhân dân tham gia; công khai các mục tiêu và nguồn lực của chương trình, dự án để nhân dân giám sát nhằm bảo đảm cho việc thực hiện đạt được hiệu quả thiết thực; quy định việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí từ các chương trình, dự án để phục vụ cho công tác chỉ đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc triển khai Cuộc vận động.

UBND các huyện, thị xã, thành phố đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chức năng thực hiện tốt chương trình phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; đồng thời chủ động rà soát, thống nhất các Ban chỉ đạo hiện có ở địa phương trên cơ sở Ban vận động của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nhằm khắc phục sự chồng chéo, phân tán và tính hình thức; coi cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư , là nội dung trọng tâm trong chương trình phối hợp giữa Chính quyền các cấp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp trong những năm tới.

 

Quốc Vũ

Nguồn CT 17/CT-UBND ngày 01-11-2010

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: