Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012
Tin tức nổi bật
Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 (11/07/2011)
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Chỉ thị yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước tập trung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.

Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 đó là: Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2011 trên cơ sở đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, tăng cường củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tổ chức đánh giá nghiêm túc tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011, trong đó chú trọng đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 09/01/2011, Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, của HĐND tỉnh và Chương trình hành động của UBND tỉnh về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; đánh giá khách quan, trung thực kết quả đạt được kế hoạch năm 2011 so với mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011; căn cứ vào các mục tiêu chủ yếu giai đoạn 5 năm 2011-2015 của nghị quyết Đại hội Đại biểu tỉnh Đảng bộ lần thứ XV, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và trên cơ sở đánh giá tình hình trong tỉnh, đất nước trong thời gian qua và triển vọng phát triển sắp tới để xác định mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch năm 2012.

Việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 phải gắn kết với khả năng cân đối nguồn lực và khả năng thực hiện của các cấp, các ngành để đảm bảo tính khả thi, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực, nâng cao khả năng xã hội hóa các nguồn lực trong đầu tư phát triển.

Các sở, ban, ngành và địa phương xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 phải bám sát mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và giai đoạn 2011-2015, gắn với các nhiệm vụ, hoạt động trọng tâm của cơ quan, đơn vị.

Việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, phải bảo đảm tính đồng bộ, hệ thống và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị và các cấp, các ngành.

Nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2012

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ và Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 09/3/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các ngành, các địa phương và các đơn vị phải tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) năm 2012 từ 13 -13,5%.

Nhiệm vụ xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2012

Dự toán thu nội địa trên địa bàn tỉnh năm 2012 (chưa kể từ nguồn thu tiền sử dụng đất) tăng tối thiểu 16 - 18% so với ước thực hiện năm 2011. Việc xây dựng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2012, các cơ quan, đơn vị cần sắp xếp thứ tự ưu tiên theo mức độ quan trọng, nhiệm vụ; khả năng triển khai nhiệm vụ theo các chương trình, dự án được duyệt trong năm 2012, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị trên cơ sở nguồn lực ngân sách nhà nước được phân bổ.

Tiến độ xây dựng kế hoạch

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính hướng dẫn khung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và số dự kiến thu chi ngân sách năm 2012 trước ngày 15/7/2011;

các sở, ban, ngành, các địa phương, các đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 25/7/2010 để tổng hợp. Trước ngày 10/12/2011, UBND tỉnh giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2012 cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các công ty nhà nước trên cơ sở các Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012…

 

Quốc Vũ

(Nguồn CT 16/CT-UBND ngày 07.7.2011)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: