Tiếp tục triển khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Tin tức nổi bật
Tiếp tục triển khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (22/03/2013)
HĐND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Công văn số 55/HĐND đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức, địa phương trong tỉnh, tiếp tục quan tâm chỉ đạo sát sao hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân tham gia đóng góp ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên.

 

HĐND tỉnh Phú Yên tổ chức Hội nghị góp ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Kết quả bước đầu

Qua 02 tháng chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện lấy ý kiến góp ý của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên địa bàn tỉnh bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định. Các cấp ủy Đảng, các cấp chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tập trung triển khai khẩn trương, đồng bộ, rộng khắp đảm bảo theo tiến độ kế hoạch chung. Hầu hết các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, tọa đàm, để thảo luận, góp ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, qua kết quả tổng hợp, đa số ý kiến nhân dân bày bỏ sự đồng tình với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, đồng thời có nhiều ý kiến góp ý tâm huyết vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức triển khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp còn gặp phải một số vướng mắc như việc tuyên truyền, phổ biến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp chưa diễn ra rộng khắp, làm thế nào để triển khai sâu rộng việc lấy ý kiến đến hộ cư dân ở thôn, buôn, tổ dân phố, khu công nghiệp, trường học…

Về công tác chỉ đạo

Để tiếp tục triển khai lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 250/UBDTSĐHP, ngày 06/3/2013 của Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Công văn số 349-CV/TU, ngày 13/03/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung cụ thể là: Tiếp tục xác định việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp là nhiệm vụ trọng tâm, cần được ưu tiên thực hiện nhằm tạo sự nhất trí cao trong toàn xã hội; tập trung quan tâm chỉ đạo sát sao hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi nhất để mọi người dân được tham gia đóng góp ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Mỗi người có thể góp ý về toàn bộ nội dung Dự thảo sửa đổi Hiến pháp hoặc từng chương, điều, khoản cụ thể trong Dự thảo mà mình quan tâm.

Về công tác tổ chức lấy ý kiến

HĐND tỉnh yêu cầu tiếp tục chỉ đạo, tổ chức với nhiều hình thức phong phú, thích hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Trong tháng 3/2013, các địa phương phải hoàn tất việc in sao, gửi Bảng so sánh giữa Hiến pháp năm 1992 với Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 kèm theo bảng Thuyết minh và phiếu xin ý kiến đến từng hộ gia đình để từng người dân có điều kiện tham gia đóng góp ý kiến; Ở các cơ quan, đơn vị cần tổ chức hội nghị, hội thảo, toạ đàm trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đối với các đoàn thể, tổ chức lấy ý kiến ở chi hội, chi đoàn, công đoàn cơ sở, các trường đại học, cao đẳng, TCCN…, cần mở rộng quy mô, thành phần tham dự các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, lựa chọn nội dung cụ thể để việc góp ý được tập trung, có chất lượng, đồng thời in sao và gửi phiếu xin ý kiến để từng đại biểu tham dự thể hiện chính kiến của mình.

Việc tập hợp, tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp yêu cầu phải đầy đủ, trung thực, khách quan cả ý kiến tán thành, ý kiến không tán thành và ý kiến khác.

Về công tác tuyên truyền

Tiếp tục chỉ đạo có nhiều tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng phân tích, làm rõ những nội dung của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp với lập luận khoa học, thuyết phục, chặt chẽ, làm cho người dân nắm vững, hiểu đúng nội dung của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, từ đó bày tỏ quan điểm, chính kiến của mình. Bên cạnh đó, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn việc lợi dụng góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp để truyền bá những quan điểm sai trái, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Thời gian lấy ý kiến nhân dân

Để đảm bảo tiến độ báo cáo Uỷ ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đến các cơ quan, đơn vị chức năng (theo Kế hoạch 04 và Công văn 48 của HĐND tỉnh) chậm nhất là ngày 23/3/2013.

Kể từ sau ngày 31/3/2013 cho đến ngày 30/4/2013 và cho đến ngày 30/9/2013 trước khi Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được trình Quốc hội thông qua, nhân dân vẫn tiếp tục đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, địa phương trong tỉnh có trách nhiệm tiếp tục tiếp nhận, tập hợp, tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý của nhân dân và gửi về Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để gửi đến các cơ quan, đơn vị chức năng.

 

Mỹ Luận (Theo CV số 55/HĐND ngày 19/3/2013)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: