Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác gia đình
Tin tức nổi bật
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác gia đình (25/06/2013)
Các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành việc triển khai thực hiện công tác gia đình từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn, góp phần xây dựng gia đình các dân tộc trên địa bàn tỉnh Phú Yên “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững”.

Ngày 21/6, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về triển khai thực hiện Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Kế hoạch yêu cầu, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành việc triển khai thực hiện công tác gia đình từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn.

Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong việc triển khai thực hiện công tác gia đình để sớm đạt được mục tiêu của Chiến lươc phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch và đưa các mục tiêu về công tác gia đình vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn và ngắn hạn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời, chủ động bố trí ngân sách của địa phương và huy động các nguồn lực để thực hiện.

Tổ chức thành lập Ban chỉ đạo công tác gia đình các cấp và chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện tốt các hoạt động liên quan đến công tác gia đình.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu đề xuất xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện công tác gia đình gắn với chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác gia đình ở địa phương; đưa kết quả thực hiện công tác gia đình thành một trong các tiêu chí để đánh giá, bình xét thi đua.

Hướng dẫn và phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan, các tổ chức xã hội trong việc truyền thông nâng cao nhận thức trong việc xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

 

Mỹ Luận (Nguồn KH số: 58/KH-UBND ngày 21/6/2013)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: