Triển khai thực hiện các Nghị quyết của kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa VI
Tin tức nổi bật
Triển khai thực hiện các Nghị quyết của kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa VI (26/07/2012)
Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa VI.
Cụ thể, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ của mình triển khai các nội dung tại Nghị quyết số 42/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2012.

Về triển khai Nghị quyết 43/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh khoá VI về Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015, có xét đến năm 2020; Sở Công Thương được giao hoàn tất các thủ tục để tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch này.

Đối với việc triển khai Nghị quyết 44/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh khóa VI về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Phú Yên. Sở Tài nguyên và Môi trường được giao tham mưu UBND tỉnh triển khai Nghị quyết này, hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015), trình Chính phủ xét duyệt.

Triển khai Nghị quyết 45/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh khoá VI về bổ sung biên chế các loại sự nghiệp năm 2012 và kế hoạch bổ sung biên chế công chức năm 2013 cho các đơn vị, địa phương. Sở Nội vụ được giao tham mưu UBND tỉnh có quyết định giao bổ sung biên chế hành chính, biên chế các loại sự nghiệp năm 2012 cho các cơ quan, đơn vị và xây dựng kế hoạch bổ sung biên chế công chức năm 2013 cho các đơn vị, địa phương trình Bộ Nội vụ.

Đối với Nghị quyết 46/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh khóa VI về quy định mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao; mức chi đối với các giải thi đấu thể thao và các chế độ khác cho hoạt động thể dục, thể thao do địa phương quản lý. Nghị quyết này đã quy định cụ thể nội dung, mức chi về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao; mức chi đối với các giải thi đấu thể thao và các chế độ khác cho hoạt động thể dục, thể thao do địa phương quản lý; UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị liên quan áp dụng triển khai thực hiện.

Đối với Nghị quyết 47/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh khoá VI về quy định một số chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Nghị quyết này đã quy định cụ thể về một số chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Phú Yên. UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan áp dụng triển khai thực hiện.

Đối với Nghị quyết 48/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh khoá VI về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Nghị quyết này đã quy định cụ thể về mức phụ cấp hàng tháng cho lực lượng Bảo vệ dân phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên; UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính, Sở Lao động-Thương bình và Xã hội, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan áp dụng triển khai thực hiện.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính tham mưu UBND Tỉnh triển khai phương án xử lý quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên theo Nghị quyết 49/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND tỉnh khóa VI về việc thông qua phương án xử lý quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Đối với Nghị quyết 50/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của HĐND Tỉnh khoá VI về sửa đổi định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên của nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ. Nghị quyết này đã quy định cụ thể về việc sửa đổi định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên của nhân viên hợp đồng; UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính, Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan áp dụng triển khai thực hiện.

 

Quốc Vũ (Nguồn CV số 2150/UBND-TH ngày 25/7/2012)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: