Tăng cường công tác quản lý và hiện đại hóa công sở theo hướng tập trung
Tin tức nổi bật
Tăng cường công tác quản lý và hiện đại hóa công sở theo hướng tập trung (05/06/2012)
UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo các sở, ban ngành trong tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý và hiện đại hóa công sở của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh theo hướng tập trung.
UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương có liên quan tiếp tục rà soát lại hệ thống công sở các cơ quan hành chính Nhà nước của tỉnh theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ; đề xuất phương án sắp xếp, nâng cấp hệ thống công sở, cải thiện điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức theo hướng tập trung, hiện đại; xử lý dứt điểm các cơ sở hiện chưa được sử dụng hoặc sử dụng chưa hợp lý.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất để hàng năm bố trí khoản kinh phí hợp lý cho các đơn vị, địa phương thực hiện công tác bảo trì công sở theo quy định của pháp luật về bảo trì công trình, duy trì chất lượng, kiến trúc, công năng sử dụng của công sở.

Trong năm 2012, các sở, ban ngành, địa phương, đơn vị khẩn trương tổ chức lập, ban hành và triển khai thực hiện Quy chế quản lý công sở của cơ quan, đơn vị mình theo Quyết định số 213/2006/QĐ-TTg ngày 25/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục rà soát để có kế hoạch tổng thể sắp xếp, đầu tư hợp lý trụ sở của mình theo hướng hiện đại. Đối với các địa phương có trụ sở chưa đảm bảo yêu cầu về hoạt động, cần thay đổi địa điểm xây dựng thì nghiên cứu đề xuất đưa vào quy hoạch xây dựng theo Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

 

Quốc Vũ (Nguồn CV số 1480/UBND-ĐTXD ngày 04/6/2012)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: