Bốn tiêu chuẩn của Trưởng thôn, Trưởng khu phố và Phó thôn, Phó khu phố
Tin tức nổi bật
Bốn tiêu chuẩn của Trưởng thôn, Trưởng khu phố và Phó thôn, Phó khu phố (25/07/2013)
Theo Quyết định 20/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Phú Yên có hiệu lực từ 26/7/2013, trong đó quy định về bốn tiêu chuẩn của Trưởng thôn, Trưởng khu phố và Phó thôn, Phó khu phố.

Cụ thể, (1) Trưởng thôn, Trưởng khu phố và Phó thôn, Phó khu phố phải là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn, khu phố; (2) Có độ tuổi từ đủ 21 (hai mươi mốt) tuổi trở lên; (3) Có sức khỏe, có hiểu biết về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; có phẩm chất chính trị và phẩm chất đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; (4) Có trình độ văn hóa tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên đối với các thôn thuộc xã miền núi và có trình độ văn hóa tốt nghiệp trung học phổ thông đối với các thôn thuộc xã đồng bằng; có năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giao.

Nhiệm kỳ của Trưởng thôn, Trưởng khu phốPhó thôn, Phó khu phố là 2,5 năm

Cũng theo Quyết định 20/2013/QĐ-UBND, Trưởng thôn và Trưởng khu phố có nhiệm kỳ là hai năm rưỡi, nhiệm kỳ của Phó thôn, Phó khu phố thực hiện theo nhiệm kỳ của Trưởng thôn, Trưởng khu phố.

Trong trường hợp thành lập thôn mới, khu phố mới hoặc khuyết Trưởng thôn, Trưởng khu phố thì Chủ tịch UBND cấp xã chỉ định Trưởng thôn, Trưởng khu phố lâm thời hoạt động cho đến khi bầu được Trưởng thôn, Trưởng khu phố mới trong thời hạn không quá sáu tháng kể từ ngày có quyết định chỉ định Trưởng thôn, Trưởng khu phố lâm thời.

Ảnh minh họa

Các bước chuẩn bị bầu cử Trưởng thôn, Trưởng khu phố

Chậm nhất 20 ngày trước ngày bầu cử, UBND cấp xã ra quyết định công bố ngày bầu cử Trưởng thôn, Trưởng khu phố; UBND cấp xã chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức triển khai kế hoạch bầu cử.

Chậm nhất 15 ngày trước ngày bầu cử, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, khu phố tổ chức hội nghị Ban công tác dự kiến danh sách người ứng cử Trưởng thôn, Trưởng khu phố; báo cáo với Chi ủy Chi bộ thôn, khu phố hoặc Cấp ủy cấp xã (nơi chưa có chi bộ thôn, khu phố) để thống nhất danh sách người ra ứng cử (từ 1-2 người).

Chậm nhất 10 ngày trước ngày bầu cử, Chủ tịch UBND cấp xã ra quyết định thành lập Tổ bầu cử từ 07 đến 11 người (gồm Tổ trưởng là Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, khu phố; Thư ký và các thành viên khác là đại diện một số tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và đại diện cử tri thôn, khu phố); quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử; quyết định thành phần cử tri (là toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình) tham gia bầu cử Trưởng thôn, Trưởng khu phố. Các quyết định này phải được thông báo đến nhân dân ở thôn, khu phố chậm nhất 07 ngày trước ngày bầu cử.

Cử tri trong thôn, khu phố có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định có quyền tự ứng cử hoặc giới thiệu người có đủ điều kiện ứng cử Trưởng thôn, Trưởng khu phố. Đơn ứng cử hoặc giới thiệu người ứng cử phải cung cấp đầy đủ thông tin về họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi cư trú, trình độ học vấn theo hướng dẫn của UBND cấp xã và gửi cho Tổ bầu cử chậm nhất là 05 ngày trước ngày bầu cử.

Chậm nhất là 03 ngày trước ngày bầu cử, Tổ bầu cử thống nhất với Ban công tác Mặt trận thôn, khu phố ấn định danh sách những người ứng cử. Danh sách những người ứng cử được thông báo đến nhân dân trong thôn, khu phố, niêm yết tại địa điểm bỏ phiếu và những nơi công cộng trong thôn, khu phố chậm nhất là 02 ngày trước ngày bầu cử.

Danh sách cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình bầu cử trưởng thôn, trưởng khu phố do UBND cấp xã lập hoặc phê duyệt theo danh sách do Tổ bầu cử hoặc Ban công tác Mặt trận thôn, khu phố lập, được niêm yết tại địa điểm bỏ phiếu và những nơi công cộng trong thôn, khu phố chậm nhất là 24 giờ trước ngày bầu cử.

Việc bổ sung, sửa đổi những sai sót trong danh sách những người ứng cử và danh sách cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình chỉ được thực hiện trước khi Tổ trưởng Tổ bầu cử tuyên bố bắt đầu việc bỏ phiếu và phải được Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt.

Việc bầu cử Trưởng thôn, Trưởng khu phố được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín. Tổ bầu cử chịu trách nhiệm chuẩn bị đủ phiếu bầu theo mẫu quy định của UBND cấp xã trước khi khai mạc cuộc bỏ phiếu. Tổ bầu cử phải niêm yết quy định về phiếu bầu hợp lệ, phiếu không hợp lệ tại khu vực bỏ phiếu và liên tục hướng dẫn để cử tri biết trong thời gian diễn ra bầu cử. Trường hợp nếu phiếu bầu chỉ ghi tên 01 người ứng cử thì phiếu gạch tên và phiếu không gạch tên người ứng cử đều là phiếu hợp lệ.

Trình tự bỏ phiếu bầu cử Trưởng thôn, Trưởng khu phố

Tổ trưởng Tổ bầu cử đọc quyết định công bố ngày tổ chức bầu cử; quyết định thành lập Tổ bầu cử, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ bầu cử; quyết định thành phần cử tri tham gia bầu cử; tiêu chuẩn của Trưởng thôn, Trưởng khu phố;

Đại diện Ban công tác Mặt trận thôn, khu phố giới thiệu Danh sách những người ứng cử Trưởng thôn, Trưởng khu phố;

Tổ bầu cử cử đại diện kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của cử tri;

Tổ trưởng Tổ bầu cử tuyên bố bắt đầu việc bỏ phiếu;

Việc bỏ phiếu phải được tiến hành liên tục. Trong trường hợp có sự kiện bất ngờ làm gián đoạn việc bỏ phiếu thì Tổ trưởng Tổ bầu cử phải lập tức niêm phong hòm phiếu và giấy tờ liên quan, kịp thời báo cáo UBND xã biết, xử lý;

Sau khi kết thúc cuộc bầu cử, Tổ bầu cử tiến hành kiểm phiếu tại nơi bỏ phiếu. Trước khi mở hòm phiếu, Tổ bầu cử phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu bầu không sử dụng đến và mời đại diện cử tri không phải là người ứng cử có mặt tại đó chứng kiến việc kiểm phiếu;

Kết thúc kiểm phiếu, Tổ bầu cử lập biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ: Tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình của thôn, khu phố; số cử tri tham gia bỏ phiếu; số phiếu phát ra; số phiếu thu vào; số phiếu hợp lệ; số phiếu không hợp lệ; số phiếu và tỷ lệ bầu cho mỗi người ứng cử so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình toàn thôn, khu phố;

Người trúng cử Trưởng thôn, Trưởng khu phố là người đạt số phiếu bầu cao nhất và trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thôn, khu phố.

Biên bản kiểm phiếu lập thành 03 bản, có chữ ký, ghi rõ họ tên của các thành viên Tổ bầu cử và cử tri chứng kiến việc kiểm phiếu.

Tổ trưởng Tổ bầu cử lập báo cáo kết quả bầu Trưởng thôn, Trưởng khu phố kèm theo Biên bản kiểm phiếu gửi ngay đến Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.

Trường hợp bầu cử lại

Trường hợp kết quả bầu cử không có người nào đạt trên 50% số phiếu bầu hp lệ so với tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong toàn thôn, khu phố thì tiến hành bầu cử lại.

Ngày bầu cử lại do UBND cấp xã quyết định, nhưng chậm nhất không quá 15 ngày, kể từ ngày tổ chức bầu cử lần đầu.

Nếu tổ chức bầu lần thứ hai mà vẫn không bầu được Trưởng thôn, Trưởng khu phố thì Chủ tịch UBND cấp xã quyết định cử Trưởng thôn, Trưởng khu phố lâm thời để điều hành hoạt động của thôn, khu phố cho đến khi bầu được Trưởng thôn, Trưởng khu phố mới. Đồng thời, trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Chủ tịch UBND cấp xã quyết định cử Trưởng thôn, Trưởng khu phố lâm thời, UBND cấp xã phải tổ chức bầu Trưởng thôn, Trưởng khu phố mới.

Quy trình bầu Phó thôn, Phó khu phố khi tổ chức thành cuộc bầu cử riêng thực hiện như quy trình bầu Trưởng thôn, Trưởng khu phố.

 

Quốc Vũ

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: