Xử lý dứt điểm các HTX đã ngừng hoạt động trong thời gian dài
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Xử lý dứt điểm các HTX đã ngừng hoạt động trong thời gian dài (12/05/2022)
UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp xử lý dứt điểm các HTX đã ngừng hoạt động trong thời gian dài.

Về các giải pháp khôi phục và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX yếu kém

UBND tỉnh giao Liên minh HTX tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và địa phương tập trung chỉ đạo hướng dẫn các HTX về phương pháp hoạt động để từng bước nâng cao chất lượng hoạt động hiệu quả, như: Định hướng, đề ra giải pháp kiện toàn, phát triển HTX đáp ứng theo Luật HTX năm 2012 và các văn bản pháp luật liên quan; lập phương án sản xuất kinh doanh, tổ chức sản xuất, phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương. Thực hiện các nhóm chính sách hỗ trợ, thúc đẩy để tạo môi trường cho các HTX kiểu mới phát triển. Tháo gỡ khó khăn về bộ máy quản lý điều hành HTX, đất đai, trụ sở làm việc, chính sách thuế, khoa học công nghệ, chính sách tín dụng đơn giản hóa thủ tục, hỗ trợ thủ tục cho vay... Đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản trị, sản xuất, kỹ thuật và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý HTX; hỗ trợ đào tạo nghề cho thành viên và người lao động HTX. Hỗ trợ các HTX tiếp cận chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX theo Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các chính sách hỗ trợ của HĐND tỉnh, UBND tỉnh; chương trình xúc tiến thương mại, cung cấp thông tin thị trường, phát triển các mối liên kết giữa HTX với các tổ chức kinh tế góp phần đẩy mạnh đầu tư sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu sản phẩm HTX, đầu tư bao bì, nhãn mác đẹp, có tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm; tổ chức các hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm... để giới thiệu, quảng bá, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm; phát triển liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển khâu bảo quản và chế biến nông lâm thủy sản để nâng cao giá trị sản phẩm.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường sự chỉ đạo, hỗ trợ các HTX nói chung, đặc biệt là các HTX hoạt động chưa hiệu quả; nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là lãnh đạo người đứng đầu địa phương về phát triển kinh tế tập thể, HTX.

Đối với các HTX đã ngừng hoạt động lâu ngày

Đối với các HTX ngưng hoạt động không có nợ đọng: Các HTX ngưng hoạt động không còn tài sản cơ sở vật chất có giá trị bao gồm: Trụ sở, máy móc thiết bị, không còn tài sản, không còn vốn, không còn chứng từ, sổ sách liên quan, không còn bộ máy quản lý HTX và thành viên HTX tan rã, chuyển sang làm việc khác, đi ra khỏi tỉnh làm ăn xa… tiến hành xử lý giải thể trong năm 2022 do UBND cấp huyện thực hiện theo Luật định. Giao UBND các huyện, thị xã, thànhphố thành lập Hội đồng giải thể bắt buộc và ra Quyết định giải thể HTX đúng quy trình thủ tục giải thể của Luật HTX năm 2012.

Đối với các HTX ngưng hoạt động còn nợ đọng: Nợ thuế: Giao Cục Thuế tỉnh căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính (tại Công văn số 17/BTC-TCDN ngày 04/01/2021) và các quy định của pháp luật về thuế để thực hiện xử lý nợ thuế của các HTX theo đúng quy định; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh (gửi qua Liên minh HTX tỉnh tổng hợp, đề xuất). Đối với HTX có nợ Ngân hàng (các tổ chức tín dung): Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam-Chi nhánh Phú Yên căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính (tại Công văn số 17/BTC-TCDN ngày 04/01/2021) và các quy định pháp luật thực hiện xử lý nợ của các HTX ngừng hoạt động trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh (gửi qua Liên minh HTX tỉnh tổng hợp, đề xuất).

Các HTX đánh bắt thủy sản đã ngừng hoạt động lâu ngày: Giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan tiếp tục tuyên truyền, vận động, định hướng bà con ngư dân, sáng lập viên phát triển mô hình HTX hậu cần nghề cá và khai thác thủy sản, liên kết chuỗi trong khai thác thủy sản; hỗ trợ kinh tế tập thể, HTX thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP; hỗ trợ các HTX phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 và các Kế hoạch của UBND tỉnh: Số 188/KH-UBND ngày 22/10/2021; số 218/KH-UBND ngày 21/12/2021 về vận động thành lập HTX lĩnh vực thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2025.

Tính đến ngày 31/12/2021, toàn tỉnh có 57 HTX ngưng hoạt động (34 HTX lĩnh vực nông nghiệp và 23 HTX lĩnh vực phi nông nghiệp). Trong đó có 37 HTX ngừng hoạt động còn nợ đọng, với tổng số nợ đọng khoảng 30 tỷ đồng; trong đó chủ yếu nợ ngân hàng và các tổ chức tín dụng.

                                                 

Thủy Loan

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: