Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030 (09/11/2022)
Để khuyến khích, tạo cơ hội công bằng, điều kiện thuận lợi cho mọi cá nhân trong tổ chức, đơn vị, gia đình, mọi công dân trong xã hội được tham gia học tập, hướng tới công dân số, đáp ứng yêu cầu của Chương trình chuyển đổi số quốc gia và góp phần xây dựng thành công một xã hội học tập; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Kế hoạch này thực hiện Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030”, tỉnh Phú Yên triển khai những mục tiêu cụ thể như sau. 

Phấn đấu đến năm 2025 - 100% cán bộ, hội viên của Hội Khuyến học tỉnh được học tập quán triệt các tiêu chí xây dựng mô hình “Công dân học tập”; 40% người lớn trong gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập; 60% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị học tập cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh đạt danh hiệu “Công dân học tập”; 70% những người đạt danh hiệu “Công dân học tập” đều phải có những kỹ năng số và đáp ứng nhu cầu công việc theo quy định của Chương trình chuyển đổi số quốc gia; trong đó 60% thành thạo kỹ năng số để tự cập nhật thông tin về tiêu chí đánh giá “Công dân học tập” trên môi trường số hóa.

Phấn đấu đến năm 2030, tiếp tục quán triệt đến toàn thể cán bộ, hội viên của Hội Khuyến học trong tỉnh để hiểu rõ và triển khai có hiệu quả các tiêu chí xây dựng mô hình “Công dân học tập”; 60% người lớn trong gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập; 80% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị học tập cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh đạt danh hiệu “Công dân học tập”; 90% những người đạt danh hiệu “Công dân học tập” đều phải có những kỹ năng số và đáp ứng nhu cầu công việc theo quy định của Chương trình chuyển đổi số quốc gia; trong đó 80% thành thạo kỹ năng số để tự cập nhật thông tin về tiêu chí đánh giá “Công dân học tập” trên môi trường số hóa.

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, tham gia xây dựng và hoàn thiện Bộ tiêu chí đánh giá mô hình “Công dân học tập”. Hướng dẫn, triển khai Bộ tiêu chí đánh giá mô hình “Công dân học tập” để áp dụng trên toàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mô hình “Công dân học tập”. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời, xây dưng mô hình “Công dân học tập”. Triển khai công tác tập huấn, sơ kết, tổng kết, đánh giá việc xây dựng mô hình “Công dân học tập”. Huy động nguồn lực xã hội hóa nhằm tăng cường sự đóng góp của cộng đồng trong việc thúc đẩy phong trào học tập suốt đời, nhân rộng mô hình “Công dân học tập” góp phần xây dựng xã hội học tập.

Hội Khuyến học tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức xã hội có liên quan để xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình. Chỉ đạo, hướng dẫn Hội Khuyến học các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai Chương trình ở địa phương. Kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả việc triển khai thực hiện Chương trình ở địa phương.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh hướng dẫn các cơ sở giáo dục trong việc tổ chức xây dựng mô hình “Công dân học tập”. Phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh trong việc tổ chức đánh giá, công nhận danh hiệu “Công dân học tập”.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: