Xác định chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị gắn với đánh giá trách nhiệm người đứng đầu
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Xác định chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị gắn với đánh giá trách nhiệm người đứng đầu (21/09/2023)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1266/QĐ-UBND về quy định xác định chất lượng hoạt động các cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh gắn với đánh giá trách nhiệm người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu.

Quy định nêu rõ, việc xác định chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị thông qua xác định kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với thực hiện cải cách hành chính (CCHC) nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh bằng Bộ Chỉ số xác định chất lượng hoạt động các cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, kết quả chất lượng hoạt động các cơ quan, đơn vị là căn cứ quan trọng để các cấp ủy đảng và cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét đánh giá trách nhiệm, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; xét thi đua, khen thưởng tập thể, cá nhân.

Trên cơ sở kết quả được công bố, các cơ quan, đơn vị xác định được mức độ đạt yêu cầu về chất lượng hoạt động; đồng thời có cơ sở khoa học để đề ra các giải pháp phát huy những mặt tích cực, khắc phục những hạn chế nhằm nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2023, quy định này áp dụng đối với 20 sở, ban, ngành; 02 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh và 09 UBND các huyện, thị xã, thành phố. Riêng Văn phòng UBND tỉnh sẽ thực hiện từ năm 2024.

Từ năm 2024, đánh giá việc thực hiện Quy định này và mở rộng áp dụng cho tất cả các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Trước ngày 10/12 hàng năm, các cơ quan, đơn vị thực hiện hoàn thành tự đánh giá, chấm điểm; sau đó Hội đồng thẩm định thực hiện thẩm định kết quả tự chấm điểm của các cơ quan, đơn vị; trước ngày 20/12, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động các cơ quan, đơn vị bằng hình thức cho điểm theo thang điểm của Bộ Chỉ số xác định chất lượng hoạt động các cơ quan, đơn vị. UBND tỉnh xem xét, quyết định công bố kết quả chất lượng hoạt động các cơ quan, đơn vị trước ngày 31/12.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch, hướng dẫn triển khai, thực hiện xác định chất lượng hoạt động các cơ quan, đơn vị; Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định; tổng hợp, báo cáo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định trình Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho điểm xác định chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị; trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt kết quả chất lượng hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tham mưu, đưa kết quả chất lượng hoạt động các cơ quan, đơn vị thành một trong những tiêu chí để xét thi đua, khen thưởng tập thể, cá nhân, trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh quyết định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21/9/2023 và thay thế Quyết định số 19/QĐ-UBND  ngày 11/01/2023 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: