Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải thực hiện theo đúng quy trình
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phải thực hiện theo đúng quy trình (28/09/2022)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn tỉnh nhằm để xác định hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo tại thời điểm cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022- 2025 để làm cơ sở thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo năm 2023.

Theo đó, đối tựợng áp dụng là hộ gia đình trên phạm vi toàn tỉnh. Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện gồm 7 bước: Lập danh sách hộ gia đình cần rà soát; tổ chức rà soát, phân loại hộ gia đình; tổ chức họp dân để thống nhất kết quả rà soát; niêm yết, thông báo công khai tại nhà văn hóa hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng thôn và trụ sở UBND cấp xã; báo cáo, xin ý kiến Chủ tịch UBND cấp huyện; công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo; báo cáo kết quả.

Thời gian thực hiện cụ thể như sau: Ngày 28/9 - 30/9/2022 hoàn thành công tác tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. Từ ngày 03/10 - 14/11/2022 hoàn thành công tác rà soát, Ban chỉ đạo rà soát cấp huyện báo cáo sơ bộ kết quả rà soát cho Ban chỉ đạo rà soát cấp tỉnh và Ban chỉ đạo rà soát cấp tỉnh tổng hợp báo cáo sơ bộ cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Từ ngày 15/11 - 21/11/2022 tổ chức bình xét tại cụm dân cư, niêm yết công khai danh sách, báo cáo xin ý kiến thẩm định của UBND cấp huyện. Từ ngày 22/11- 28/11/2022 Ban chỉ đạo rà soát cấp huyện tổng hợp báo cáo kết quả rà soát chính thức cho Ban chỉ đạo rà soát tỉnh. Từ ngày 29/11 - 6/12/2022 nghiệm thu phiếu rà soát (Ban chỉ đạo rà soát cấp tỉnh sẽ có thông báo lịch nghiệm thu cụ thể cho các địa phương).

UBND tỉnh yêu cầu, các cấp, các ngành và địa phương xem việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo là nhiệm vụ thường xuyên và đưa vào kế hoạch hàng năm để triển khai thực hiện. Phải được tiến hành từ thôn, buôn, khu phố, đảm bảo công khai, dân chủ, có sự tham gia của các cấp, các ngành và của người dân. Quá trình thực hiện cần tuân thủ đầy đủ quy trình được quy định tại Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và phương pháp rà soát theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021; Thông tư 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022. Kết quả rà soát phản ảnh trung thực tình hình đời sống nhân dân và thực trạng hộ nghèo của từng vùng và từng địa phương, tuyệt đối không bỏ sót hộ nghèo, hộ cận nghèo, không chạy theo thành tích làm sai lệch thực trạng nghèo của địa phương. Làm cơ sở để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội cho hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023. Đồng thời, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương cơ sở trong công tác tổ chức tổng điều tra rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn cả tỉnh, phân công cán bộ theo dõi, phối hợp chặt chẽ trong công tác rà soát, giám sát, đảm bảo chính xác, công bằng, không sai, không sót và thực hiện đúng tiến độ. Xây dựng cơ sở dữ liệu về hộ nghèo, hộ cận nghèo để phục vụ công tác quản lý và thực hiện các chính sách hiện có đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: