UBND tỉnh ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định giá đất cụ thể
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
UBND tỉnh ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định giá đất cụ thể (06/06/2023)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 4/6/2023 về việc ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Đồng thời, ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất, thành viên Hội đồng bao gồm: Chủ tịch UBND cấp huyện làm Chủ tịch Hội đồng và lãnh đạo cơ quan tài chính cấp huyện làm thường trực Hội đồng; lãnh đạo cơ quan tài nguyên và môi trường, các cơ quan chuyên môn cấp huyện có liên quan và lãnh đạo UBND cấp xã nơi có đất; tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc chuyên gia về giá đất và các thành viên khác do UBND cấp huyện quyết định. Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện giúp UBND cấp huyện trong việc tổ chức xác định giá đất.

UBND cấp huyện có trách nhiệm thực hiện quyền và trách nhiệm được UBND tỉnh ủy quyền và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong phạm vi các quyền và trách nhiệm được ủy quyền. Phối hợp, thống nhất khi thực hiện xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất đối với các dự án được triển khai trên địa bàn nhiều huyện, thị xã, thành phố và các dự án tại khu vực giáp ranh của các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo theo quy định.

Khi ban hành quyết định giá đất cụ thể, UBND cấp huyện phải gửi quyết định đến UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính để theo dõi. Đối với quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất, UBND cấp huyện gửi thêm Sở Tư pháp để theo dõi liên quan đến công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

Xử lý một số vấn đề phát sinh khi ban hành quyết định

Quyết định số 677/QĐ-UBND cũng nêu rõ, trường hợp hồ sơ định giá đất cụ thể mà Sở Tài nguyên và Môi trường đang thuê đơn vị tư vấn thực hiện trước khi Quyết định này có hiệu lực thì không thuộc phạm vi áp dụng của Quyết định này. Trường hợp hồ sơ đề nghị phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất làm căn cứ xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân mà UBND cấp huyện đã trình Sở Tài chính và được tổ chức thẩm định để trình UBND tỉnh trước khi Quyết định này có hiệu lực thì không thuộc phạm vi áp dụng của Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thực hiện đến khi Luật Đất đai (sửa đổi) được Quốc hội thông qua thay thế Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành. Quyết định này cũng thay thế Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định giá đất cụ thể làm căn cứ tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: