Triển khai thực hiện tốt công tác trợ giúp người khuyết tật
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Triển khai thực hiện tốt công tác trợ giúp người khuyết tật (18/09/2023)
UBND tỉnh vừa có Văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện các quy định pháp luật về công tác trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh tiếp tục tăng cường phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Luật Người khuyết tật và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Người khuyết tật; thực hiện tốt công tác phối hợp của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện công tác người khuyết tật.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác bảo trợ xã hội ở cấp cơ sở.

Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường chỉ đạo các đơn vị có học sinh khuyết tật theo học, phải chi trả chế độ giảng dạy cho giáo viên dạy học sinh khuyết tật từ dự toán chi thường xuyên đã giao; đồng thời phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí ngân sách để chi trả chế độ chính sách cho giáo viên dạy người khuyết tật.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương rà soát lại toàn bộ người khuyết tật chưa được cấp giấy xác nhận khuyết tật, làm rõ nguyên nhân và tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cấp giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật, kể cả người khuyết tật nhẹ theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.

Đồng thời, các địa phương tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về công tác người khuyết tật theo quy định; tiếp tục quan tâm công tác người khuyết tật, triển khai thực hiện tốt Luật Người khuyết tật trên địa bàn; tăng cường tuyên truyền, tạo mọi điều kiện để người khuyết tật xóa bỏ tự ti, mặc cảm tham gia các hoạt động xã hội; lồng ghép các mục tiêu trợ giúp người khuyết tật vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: