Triển khai thực hiện Nghị định số 53 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Triển khai thực hiện Nghị định số 53 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng (05/06/2023)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng (Nghị định số 53/2022/NĐ-CP). Mục đích của việc thực hiện kế hoạch nhằm quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, lực lượng vũ trang, quần chúng Nhân trên địa bàn tỉnh nắm bắt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung được quy định tại Nghị định số 53/2022/NĐ-CP; đồng thời xác định nội dung công việc, trách nhiệm cụ thể nhằm bảo đảm triển khai thi hành Nghị định số 53/2022/NĐ-CP kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Nghị định số 53/2022/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng Nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và chủ quản hệ thống thông tin quan trọng, số cán bộ trực tiếp làm công tác bảo vệ an ninh mạng nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm triển khai thi hành các nội dung của Nghị định số 53/2022/NĐ-CP. Rà soát hệ thống thông tin tại các cơ quan, đơn vị, địa phương có căn cứ phù hợp với tiêu chí xác định hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia để lập hồ sơ đề nghị đưa hệ thống thông tin vào Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Triển khai các mặt công tác bảo vệ an ninh mạng tại các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh, bảo đảm sự hoạt động ổn định, hiệu quả của các hệ thống thông tin, nhất là các hệ thống thông tin quan trọng của tỉnh, hệ thống thông tin thuộc Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và UBND cấp huyện, xã tổ chức quán triệt, phổ biến Nghị định số 53/2022/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng Nhân dân trên địa bàn, tập trung các nội dung về công tác bảo vệ an ninh mạng, dữ liệu điện tử về thông tin cá nhân, hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia... Rà soát, xác định, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin cho hệ thống thông tin do cơ quan, đơn vị mình chủ quản hoặc được giao quản lý, vận hành và thực hiện các biện pháp bảo vệ phù hợp, đúng quy định, đảm bảo an toàn, an ninh trong quá trình hoạt động. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn hiện quy định sử dụng mạng máy tính, phương án bảo đảm an ninh mạng, phương án ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý, bảo đảm đúng, đủ theo quy định tại Điều 23, 24, 25 của Nghị định số 53/2022/NĐ-CP .

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền sâu rộng  nội dung Nghị định số 53/2022/NĐ-CP; đồng thời, có tin, bài phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thi hành Nghị định, phản bác các quan điểm có nội dung xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về An ninh mạng. Phối hợp với Bộ Công an, Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan hướng dẫn các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh trong việc áp dụng một số biện pháp, triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thông tin đối với hệ thống thông tin do cơ quan, tổ chức quản lý; định kỳ rà quét, kiểm tra, kịp thời khắc phục và xử lý các lỗ hổng bảo mật của các hệ thống thông tin các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ, nhận thức cho cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm công nghệ thông tin, an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động triển khai biện pháp kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức không thuộc danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành rà soát các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh có căn cứ phù hợp với tiêu chí xác định hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia và yêu cầu chủ quản hệ thống thông tin lập hồ sơ đề nghị đưa hệ thống thông tin thuộc thẩm quyền quản lý của mình vào Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan hướng dẫn các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị trên địa bàn tỉnh xây dựng, hoàn thiện quy định sử dụng mạng máy tính; xây dựng, hoàn thiện phương án đảm bảo an ninh mạng đối với hệ thống thông tin; xây dựng, hoàn thiện phương án ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng, Bộ Quốc phòng tiến hành rà soát các hệ thống thông tin quân sự tại địa phương có căn cứ phù hợp với tiêu chí xác định hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia để đưa vào Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu và đơn vị của Bộ Quốc phòng đóng quân trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác bảo vệ an toàn, an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quân sự tại địa phương.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: