Triển khai nhiệm vụ hợp tác phát triển nuôi biển
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Triển khai nhiệm vụ hợp tác phát triển nuôi biển (11/05/2021)
UBND tỉnh vừa có Văn bản chỉ đạo các Sở ngành liên quan và các địa phương ven biển phối hợp triển khai các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch hợp tác phát triển nuôi biển và bảo vệ môi trường biển giữa UBND tỉnh Phú Yên và Hiệp hội nuôi biển Việt Nam.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT là đầu mối triển khai thực hiện Kế hoạch hợp tác phát triển nuôi biển giữa UBND tỉnh Phú Yên và Hiệp hội Nuôi biển giai đoạn 2021-2025. Kiện toàn và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tổ công tác phát triển nuôi biển thực hiện Kế hoạch trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan.

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh: triển khai Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021 của Chính phủ về quy định giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển; sớm xem xét giao đất, khu vực biển để triển khai các mô hình, nhiệm vụ khoa học công nghệ, dự án nuôi biển công nghiệp tạo đột phá ngành nuôi biển hở của tỉnh trong 5 năm tới. Đồng thời, tham mưu triển khai các dự án, chương trình giám sát chất lượng môi trường, xử lý ô nhiễm môi trường các vùng đầm, vịnh, biển …

Các sở ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí cho các đề tài, dự án khoa học công nghệ liên quan phát triển nuôi biển của tỉnh; tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Hiệp hội nuôi biển Việt Nam, các trường nghề triển khai các chương trình, kế hoạch đào tạo nghề, đào tạo nhân lực phục vụ nuôi biển; xây dựng mô hình phục vụ phát triển du lịch biển kết hợp nuôi biển.

UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển, các tổ chức, cá nhân liên quan chủ động phối hợp với Hiệp hội nuôi biển Việt Nam xây dựng, triển khai các chương trình phát triển nuôi biển và bảo vệ môi trường biển trên địa bàn trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác và Kế hoạch hợp tác hàng năm, giai đoạn 2021-2025 giữa UBND tỉnh Phú Yên và Hiệp hội; triển khai Nghị định số 11/2021/NĐ-CP của Chính phủ, thực hiện giao mặt nước biển phục vụ nuôi trồng thủy sản cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn theo thẩm quyền và quy định.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: