Triển khai Nghị định của Chính phủ xây dựng Công an xã chính quy
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Triển khai Nghị định của Chính phủ xây dựng Công an xã chính quy (08/07/2021)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 42/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy.

Kế hoạch nhằm tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 42/2021/NĐ-CP của Chính phủ đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan từ đó xác định rõ vai trò, vị trí, nhiệm vụ của lực lượng Công an xã chính quy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn cơ sở; gắn với việc thực hiện có hiệu quả Đề án Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì làm việc, trao đổi, thống nhất với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trước khi báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trình Bộ trưởng Bộ Công an quyết định cơ cấu tổ chức Công an xã chính quy trên địa bàn tỉnh đảm bảo ở mỗi xã có các chức danh Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã, Công an viên. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra toàn diện đối với Công an các đơn vị, địa phương trong việc quản lý, xây dựng lực lượng, bảo đảm các điều kiện hoạt động và thực hiện chế độ, chính sách đối với Công an xã chính quy.

Đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát cơ sở làm việc, trang thiết bị, phương tiện… để đề xuất UBND tỉnh, HĐND tỉnh phê duyệt phân bổ kinh phí phục vụ xây dựng, sửa chữa trụ sở làm việc, mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác; kinh phí mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng công tác đối với số cán bộ Công an trước khi điều động đảm nhiệm các chức danh Công an xã đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu đề xuất, sửa đổi, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Công an xã bán chuyên trách khi tổ chức Công an xã chính quy. Hướng dẫn UBND cấp huyện, cấp xã bố trí, sắp xếp công việc phù hợp đối với trình độ chuyên môn, năng lực cán bộ đối với những đồng chí Công an xã bán chuyên trách sau khi bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Chủ tịch UBND cấp xã có phương án bố trí, sắp xếp công tác và giải quyết chế độ, chính sách hợp lý theo thẩm quyền đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách để bổ nhiệm, điều động Công an chính quy thay thế. Bảo đảm trụ sở làm việc hoặc nơi làm việc; hỗ trợ ngân sách để đầu tư xây dựng, sửa chữa trụ sở hoặc nơi làm việc, sinh hoạt và trang thiết bị, phương tiện, các điều kiện đảm bảo khác phục vụ cho hoạt động của lực lượng Công an xã chính quy...

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: