Triển khai đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Triển khai đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030 (11/05/2021)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch yêu cầu các sở, ban ngành liên quan và các địa phương trong toàn tỉnh tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận số 81-KL/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 1975/QĐ-TTg ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp như: tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của công tác bảo đảm an ninh lương thực trong tình hình mới; xác định nhiệm vụ bảo đảm an ninh lương thực là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đảm bảo cho sự phát triển ổn định, bền vững của toàn tỉnh; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền về công tác đảm bảo an ninh lương thực cho người dân và các địa phương.

Tiếp tục cơ cấu lại để phát triển sản xuất, đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa sản xuất. Tổ chức hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông sản dược liệu gắn với truy xuất nguồn gốc, giám sát an toàn thực phẩm.

Hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách bảo đảm an ninh lương thực. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; trình độ nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ trong nông nghiệp. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh lương thực. Quản lý, bảo tồn, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, sinh thái, nguồn gen cây trồng, vật nuôi quý hiếm, thích ứng biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh lương thực.

Trong 10 năm qua, tình hình sản xuất lương thực của tỉnh đạt được những thành tựu đáng kể, an ninh lương thực được ổn định, đời sống của người dân được cải thiện và góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Khoa học kỹ thuật được ứng dụng để thực hiện chủ trương tái cơ cấu lĩnh vực nông nghiệp, ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất phát triển mạnh, sản xuất phát triển theo hướng liên kết để nâng cao chuỗi giá trị, tăng thu nhập cho người dân.

Sản lượng cây lương thực có hạt từ 342.063 tấn năm 2009 tăng lên 398.658 tấn năm 2019. Lương thực bình quân đầu người tăng từ 396kg/người lên 456 kg/người. Năng suất lúa từ 57,6 tạ/ha năm 2009 lên 67,3 tạ/ha năm 2019, bình quân mỗi năm tăng trên 1,0 tạ/ha; là mức độ tăng năng suất lúa cao so với các thời kỳ trước đó. Sản lượng thịt hơi các loại tăng từ 29.644 tấn lên 45.500 tấn, bình quân trên đầu người tăng 1,5 lần; sản lượng thủy sản tăng từ 45.432 tấn lên 75.000 tấn, bình quân trên đầu người tăng 1,6 lần…

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: