Triển khai công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh năm 2023
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Triển khai công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh năm 2023 (17/01/2023)
Nhằm triển khai kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh; nâng cao năng lực, hiệu quả công tác tham mưu, góp phần thực hiện tốt công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh quản lý, bảo đảm thống nhất trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và tổ chức thi hành pháp luật; UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh Phú Yên năm 2023.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, người làm công tác pháp chế; nâng cao năng lực của người làm công tác pháp chế; tăng cường hoạt động pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; đẩy mạnh hoạt động pháp chế của doanh nghiệp Nhà nước do UBND tỉnh quản lý; tăng cường kiểm tra công tác pháp chế.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp tổ chức hoặc lồng ghép bồi dưỡng kiến thức pháp luật, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp chế cho những người làm công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế đối với người làm công tác pháp chế tại cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh quản lý. Đồng thời, theo dõi, hướng dẫn, lồng ghép kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác pháp chế tại các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh quản lý.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị triển khai công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh phải bám sát chương trình, kế hoạch công tác của bộ, ngành Trung ương, kế hoạch trọng tâm của UBND tỉnh. Xác định cụ thể nội dung nhiệm vụ, tiến độ, thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan để chủ động thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: