Triển khai công tác cai nghiện ma túy năm 2021
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Triển khai công tác cai nghiện ma túy năm 2021 (06/04/2021)
Để nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy, công tác tiếp nhận, hỗ trợ người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng, hạn chế tái nghiện; giảm tội phạm liên quan đến ma túy; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai công tác cai nghiện ma túy năm 2021.

Theo đó, các nội dung cần triển khai thực hiện như: Tăng cường công tác thông tin, giáo dục, truyền thông; hỗ trợ cai nghiện ma túy; tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực về dự phòng, điều trị nghiện ma túy cho đội ngũ cán bộ làm công tác cai nghiện ma túy; tăng cường hoạt động khảo sát, thu thập thông tin, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trợ giúp xã hội về công tác cai nghiện ma túy và hoạt động kiểm tra, đánh giá, giám sát, sơ kết, tổng kết và quản lý chương trình.

Để thực hiện tốt các nội dung nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị hoàn thiện cơ sở cai nghiện ma túy; đáp ứng đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự, phục vụ công tác cai nghiện, phục hồi cho người nghiện ma túy theo quy trình cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy; giảm thiểu tác hại của hậu quả nghiện ma túy đối với đời sống xã hội; tạo điều kiện cho người nghiện ma túy tiếp cận, sử dụng các dịch vụ y tế, dịch vụ xã hội.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức phối hợp các ngành, đơn vị liên quan và địa phương tiếp tục triển khai duy trì công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, tại cộng đồng cho 50 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phối hợp cùng các địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, nhất là về cơ chế chính sách và biện pháp tổ chức thực hiện. Tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật cho Cơ sở cai nghiện ma túy và trợ giúp xã hội, đảm bảo công tác cắt cơn nghiện cho người nghiện ma túy bị bắt buộc cai nghiện và người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện tại gia đình, tại cộng đồng khi có nhu cầu. Hướng dẫn kiện toàn, phát triển và nâng cao năng lực mạng lưới Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã, tham gia công tác cai nghiện ma túy và tư vấn, hỗ trợ người sau khi cai nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng, đảm bảo bền vững.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: