Triển khai biện pháp ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Triển khai biện pháp ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (12/09/2023)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển, nâng cao năng lực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Phú Yên”.

Theo đề án, mục tiêu cụ thể đến năm 2030: Phổ cập kiến thức, kỹ năng cơ bản về ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai cho cộng đồng phù hợp với điều kiện địa phương, chú trọng các loại hình sự cố, thiên tai thường xuyên xảy ra. Hoàn thiện cơ chế chỉ đạo, điều hành và ứng phó bảo đảm linh hoạt, hiệu quả, đồng bộ đến cấp xã. Kiện toàn tổ chức, trang bị, phương tiện chuyên dụng hiện đại và hoàn thiện cơ chế hoạt động của lực lượng chuyên trách phù hợp đặc thù công việc, có trình độ chuyên môn cao, đủ khả năng xử trí tình huống sự cố, thiên tai và TKCN cơ bản thường xuyên xảy ra. Tăng cường trang bị, phương tiện cho lực lượng tại chỗ để tham gia kịp thời, hiệu quả công tác ƯPSCTT-TKCN tại cơ sở. Tổ chức triển khai thực hiện các chính sách liên quan đến các hoạt động ƯPSCTT-TKCN do Trung ương ban hành; xây dựng, ban hành các chính sách liên quan theo thẩm quyền.

Sau năm 2030, định hướng đến năm 2045: Xây dựng lực lượng chuyên trách có trình độ chuyên môn cao, trang bị phương tiện hiện đại, đủ khả năng xử trí mọi tình huống sự cố, thiên tai và TKCN trong tỉnh và tham gia hoạt động cứu hộ, cứu nạn trong nước, quốc tế khi có yêu cầu. Hoàn thiện cơ chế chính sách xã hội hóa hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai và TKCN.

Để thực hiện tốt các mục tiêu nêu trên, UBND tỉnh giao Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh; Phòng thủ dân sự tỉnh phối hợp với Ủy ban Quốc gia ƯPSCTT-TKCN; Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai, các Bộ, ngành Trung ương triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án 535/QĐ-TTg. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo cập nhật Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh và trình cấp thẩm quyền phê duyệt; xây dựng, cập nhật Kế hoạch ứng phó với các tình huống thiên tai thuộc ngành phụ trách trình UBND tỉnh phê duyệt. Đôn đốc, kiểm tra các sở, ban ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án; bảo đảm sự phối hợp trong công tác triển khai thực hiện, phát triển và nâng cao năng lực ƯPSCTT-TKCN.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, tổ chức xây dựng 01 đại đội cơ động và 01 trung đội công binh phối hợp với các lực lượng khác sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ƯPSCTT-TKCN trên địa bàn tỉnh. Tổ chức công tác huấn luyện, tập huấn, diễn tập sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Chỉ đạo, hướng dẫn Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện triển khai thực hiện các phương án ứng phó với các tình huống sự cố, thiên tai xảy ra trên địa bàn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, chủ động phối hợp với các đơn vị đứng chân trên địa bàn xử lý các tình huống. Chủ trì công tác phòng thủ dân sự trong đó bao gồm công tác ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và UBND cấp huyện thực hiện nhiệm vụ. Rà soát kế hoạch ứng phó sự cố động đất, sóng thần trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức công tác tập huấn, huấn luyện, diễn tập nâng cao năng lực ứng phó, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra trên biển thuộc thẩm quyền. Phối hợp với lực lượng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Trung tâm Phối hợp TKCN hàng hải khu vực, Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển và các chủ tàu cá trong ƯPSCTT-TKCN. Thông báo chủ tàu thuyền trên biển về diễn biến thời tiết nguy hiểm, di chuyển tránh trú bão, áp thấp nhiệt đới. Rà soát kế hoạch phối hợp ứng phó tai nạn tàu thuyền trên biển; đầu tư, mua sắm trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN trên biển theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Công an tỉnh tổ chức công tác tập huấn, huấn luyện, diễn tập nâng cao năng lực ứng phó; sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền nhất là các vụ cháy, nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng trên đất liền. Rà soát kế hoạch ứng phó sự cố cháy lớn, nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư trình UBND tỉnh phê duyệt.

Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện triển khai thực hiện Đề án trong phạm vi quản lý. Tổ chức cập nhật, triển khai thực hiện phương án ứng phó thiên tai cấp tỉnh; phương án bảo vệ trọng điểm đê kè, hồ đập, nhất là tại các khu vực xung yếu trên địa bàn tỉnh.

Sở Công Thương chỉ đạo các chủ đập hồ chứa xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du, rà soát phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện; phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp theo quy định; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện để ứng phó sự cố; định kỳ tổ chức diễn tập ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa theo quy định. Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh rà soát, cập nhật Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng công trình viễn thông và công trình hạ tầng kỹ thuật khác. Tổ chức đào tạo, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ quản lý công trình nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng phó sự số, thiên tai bảo đảm thông tin, liên lạc thông suốt trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch chuyển đổi số trong công tác ƯPSCTT-TKCN.

UBND các huyện, thị xã và thành phố phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và TKCN tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, các sở, ban ngành liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ, dự án thành phần của Đề án theo quy định pháp luật; trình HĐND cùng cấp thông qua kinh phí thực hiện đối với các nhiệm vụ, dự án thuộc ngân sách địa phương. Cập nhật kế hoạch ứng phó với các tình huống cơ bản, phương án ứng phó thiên tai hàng năm theo quy định và tổ chức thực hiện.

Các sở, ban ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tổ chức thực hiện tốt các nội dung tại kế hoạch này.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: