Triển khai công tác thanh niên bảo đảm đồng bộ, hiệu quả
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Triển khai công tác thanh niên bảo đảm đồng bộ, hiệu quả (03/04/2024)
Nhằm tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện chương trình phát triển thanh niên Phú Yên gắn với các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh niên bảo đảm thống nhất, đồng bộ, hiệu quảAnchor, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch công tác thanh niên Phú Yên năm 2024.

Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2023

Theo đó, Kế hoạch tập trung triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, triển khai Luật Thanh niên năm 2020, các chính sách pháp luật đối với thanh niên. Tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết, Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021 - 2030, trong đó thực hiện tốt công tác phối hợp giữa cơ quan nhà nước với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên; với Tỉnh đoàn và các tổ chức của thanh niên được thành lập theo quy định của pháp luật; tiếp tục tổ chức thu hút, tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên.

Tổ chức chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2024 (dự kiến trong tháng 5/2024); tiếp tục rà roát, giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975.

Ngoài ra, triển khai thực hiện Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam; triển khai thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 13/02/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng giai đoạn 2023 - 2030” trên địa bàn tỉnh…

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác thanh niên năm 2024, trong đó lồng ghép việc triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, đề án, dự án phát triển thanh niên theo chức năng, nhiệm vụ được phân công; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện công tác thanh niên thuộc địa bàn quản lý.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: