Triển khai các giải pháp khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Triển khai các giải pháp khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới (03/02/2023)
Phấn đấu tối thiểu 80% mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn được triển khai có sự liên kết đa ngành, liên kết theo chuỗi giá trị và hợp tác công tư.

Đó là một trong những mục tiêu phấn đấu thực hiện tại Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh vừa được UBND tỉnh ban hành.

Kế hoạch cũng đề ra các mục tiêu khác để thực hiện như: Đề xuất được các giải pháp khoa học, công nghệ phục vụ phát triển nền nông nghiệp có trách nhiệm theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp thông minh ứng dụng công nghệ cao và thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống giảm nhẹ thiên tai; giải pháp tổng hợp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường và cảnh quan nông thôn; giải pháp quản trị và kết nối các cộng đồng cư dân gắn với cải thiện dịch vụ công và cải cách hành chính trong nông thôn.

Xây dựng và nhân rộng được các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn phù hợp với điều kiện đặc thù, phát huy được thế mạnh của từng địa phương, vùng (đặc biệt là tại các vùng khó khăn, vùng núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo chưa đạt chuẩn NTM) trên cơ sở ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ, thúc đẩy liên kết sản xuất và phát triển thị trường theo chuỗi giá trị nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia, sản phẩm cấp tỉnh và sản phẩm đặc thù địa phương.

Các giải pháp khoa học, ứng dụng công nghệ đảm bảo tăng hiệu quả kinh tế tối thiểu 15%, đồng thời thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; ít nhất 70% mô hình triển khai được các địa phương tiếp tục triển khai, nhân rộng. Tối thiểu 25% mô hình triển khai được thực hiện ở các xã đặc biệt khó khăn, huyện nghèo, các địa phương chưa đạt chuẩn NTM, góp phần đẩy nhanh tiến độ đạt được các chỉ tiêu, tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về NTM, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng.

Nội dung Kế hoạch tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu: Nghiên cứu hoàn thiện và đổi mới cơ chế, chính sách, giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; nghiên cứu các giải pháp phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn bền vững; xây dựng các mô hình NTM trên cơ sở ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ để phát triển kinh tế, xã hội; thực hiện các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức xã hội và quảng bá thành tựu khoa học công nghệ phục vụ xây dựng NTM.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch; phối hợp với các sở, ban ngành liên quan trong xây dựng kế hoạch vốn, phân bổ vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện kế hoạch hàng năm và giai đoạn đến năm 2025.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: