Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh (19/04/2024)
Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, vi phạm trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trưởng các tổ chức đấu giá tài sản tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và pháp luật khác có liên quan.

Trọng tâm là việc thực hiện, chỉ đạo, quán triệt người có tài sản đấu giá thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo đúng, đầy đủ các tiêu chí quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, nhằm đảm bảo lựa chọn được tổ chức đấu giá tài sản có uy tín, năng lực, kinh nghiệm, khách quan trong việc đấu giá tài sản; nghiên cứu kỹ các điều kiện, tiêu chí về năng lực, cách thức chấm điểm đối với các hồ sơ tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, thực hiện nghiêm túc các quy định về nội dung, thời hạn thông báo công khai việc lựa chọn; nghiêm cấm và xử lý triệt để các trường hợp can thiệp, sắp xếp trong việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; công bố các thông tin liên quan đến việc đấu giá, đảm bảo công khai, minh bạch, đầy đủ, kịp thời.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật trong việc đưa tài sản ra đấu giá. Tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ giám sát gồm đại diện các sở, ban, ngành liên quan nhằm giám sát trực tiếp việc tổ chức đấu giá của các tổ chức đấu giá tài sản khi đấu giá quyền sử dụng đất, quyền khai thác khoáng sản bảo đảm thực hiện đúng các Phương án đấu giá đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Ngoài các nhiệm vụ được giao, UBND tỉnh cũng ban hành Quy trình tổng hợp các bước thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất và Quy trình tổng hợp các bước thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Trưởng các Tổ chức đấu giá tài sản tổ chức triển khai thực hiện; trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường để chủ động giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, lĩnh vực quản lý nhà nước được giao và tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: